Yazım Kuralları

 
Makale Yazım Kuralları
 
 • Makaleler; makale dilinde başlık, İngilizce başlık, öz/abstract (en az 200'er sözcük), anahtar sözcükler (en az 5 kavram), yapılandırılmış İngilizce özet (en az 750 sözcük) ve APA sistemine uygun olarak hazırlanan kaynakça içermelidir.
 • Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Dergimiz gönderilen yazılarda düzeltme yapma, yazıları yayımlama ya da yayımlamama hakkına sahiptir.
 • Hakkâri Eğitim Fakültesi Dergisi (HEFDER) yayınlanmış tüm materyaller üzerinde telif hakkı kazanacaktır. Yazarlar, yayınladıkları materyalleri daha sonra başka bir yerde dergimize atıf yaparak cilt/sayı ve sayfa belirterek çoğaltabilirler. Yayınlanmış materyali çoğaltmak isteyen üçüncü taraflar, izin için dergi editörlüğüne başvurmalıdır.
 • Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir.
  • Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
  • Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Sol Kenar Boşluk: 3 cm
  • Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
  • Yazı Tipi: Times News Roman
  • Yazı Tipi Stili: Normal
  • Boyutu (Normal Metin): 11
  • Boyutu (Dipnot Metni): 9
  • Tablo-Grafik: 10
  • Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, Sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)
  • Satır Aralığı: Tek (1)
  • Özel bir yazı tipi kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.
  • Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
  • Makale içerisindeki başlıklar koyu, her bir sözcüğün sadece ilk harfi büyük ve paragraf girintisi ile aynı hizada olmalıdır. Bunun dışında hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
  • İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
  • Makalenizi, bu sayfanın en altında yer alan Makale Şablon Dosyasını indirerek şablon içerisinde ve açıklamalara uygun olarak yükleyiniz. Aksi taktirde makale değerlendirme süreci başlatılmaz. Makale yazarına iade edilir.
 • Makalede atıf sistemi olarak APA 7 kullanılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmalıdır.
 
Makale Yazım Kriterleri
 
Başlık: Başka alanların uzmanları için kesin ve anlaşılır olmalı ve makalenin içeriğini yansıtmalıdır.
 
Yazar Listesi: Yazarlar en çok katkı bulanana göre listelenmelidir. Yazar isimlerinin sıralaması yazının gönderiminden önce belirlenmelidir. Gönderimden sonra oluşacak her türlü değişiklik diğer tüm yazarların onayı alınarak ve dergi editörüne bilgi verilerek yapılmalıdır. Yazar isimleri ile birlikte bağlı bulundukları kurum adları (çalışma esnasındaki) ve o anki iletişim adresleri belirtilmelidir.
 
Öz: Bu kısım araştırmanın özetidir. Belirtilen sözcük sayısını geçmemek koşuluyla araştırmanın giriş, yöntem, bulgular ve sonuç bölümünün özeti alınmalıdır. Öz çoğu okuyucu için araştırma hakkındaki ana bilgi kaynağı olacağı için makalenin içeriğini yansıtmalıdır. Öz içinde tablo ve şekillere gönderme yapılmamalıdır. Çok gerekmedikçe kaynakça da öz içinde yer almamalıdır. Özde yer alan tüm bilgilerin ayrıca makalenin içinde de yer aldığı kontrol edilmelidir.
 
Anahtar Sözcükler: Anahtar sözcükler spesifik olmalı ve araştırmaya ulaşmaya kolaylık sağlamalıdır.
 
Giriş: Araştırmanın net yapısının oluşturulduğu, araştırma konusunun açıklandığı ve alan yazınla desteklendiği bölümdür. Bu bölümde araştırmanın önemi ve amacı yazılmalıdır.
 
Yöntem: Araştırma modeli ve yöntemine, çalışma grubuna, veri toplama aracına, verilerin analizine ve etik izni gibi hususlara yer verilir.
 
Bulgular: Araştırmanın amacına uygun olacak verilerin analiz edildiği ve sunulduğu bölümdür.
 
Tartışma ve Sonuç: Araştırma bulgularının sonuca dönüştürüldüğü, tartışıldığı ve alan yazınla desteklendiği bölümdür.
 
Kaynakça: Makale içerisinde ve sonunda kullanılan tüm kaynaklarda APA 7 sistemi kullanılmalıdır. Metin içerisinde geçen tüm kaynaklar makale sonunda da yer almalıdır. Kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.
 
Geniş Özet: Yapılandırılmış İngilizce özet, diğer özetler gibi 10 punto, önce 6, sonra 0 nk ve tek satır aralığı ile Times New Roman fontu kullanılarak en az 750 sözcük yazılmalıdır. İngilizce dışında başka bir dilde yapılandırılmış özet kabul edilmemektedir. Bu özet, makalenizin atıf almanızı artıracak en önemli unsurdur. İngilizce yazılan makalelerde ise yapılandırılmış özet Türkçe olarak yazılmalıdır. Yapılandırılmış özet, makaledeki ana başlıklara uygun olarak giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç olarak yazılmalıdır. Her bir alt başlık yeni bir satırla başlamalı ve ilk harf büyük ayrı bir paragraf olarak yazılmalı ve makale ana hatlarıyla özetlenmelidir.

İlgili Dokümanlar
Dosya Adı İşlem
Hakkari Eğitim Fakültesi Dergisi (HEFDER) Makale Şablonu İndir