Mevzuat

                                                               YASAL MEVZUAT

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 

3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

 

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

19816 Sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

29255 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş Standart Dosya Planı

 

İlgili linkler:

http://www.resmigazete.gov.tr  

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr