Yazım Kuralları

   Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf)” kılavuzu temel alınarak “Eastern  Journal of Health Science - Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi Yazım Kuralları"na göre hazırlanmalıdır.
 
 Buna göre yazarların;
 • Randomize kontrollü çalışmalar için CONSORT 
 • Deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE
 • Randomize olmayan toplum davranışı çalışmaları için TREND 
(https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=supplementary&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0152697.s002) yönergelerine uygun şekilde makaleleri hazırlamaları gerekmektedir.
 
Yazım Kuralları
Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel kurallara uyulmalıdır: Dergiye gönderilen yazılar Microsoft Word programında, A4 kâğıt boyutunda, tüm kenarlarından 2,5 cm boşluklu sayfaya, Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, 1,5 satır aralıklı, tek sütun halinde ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Makale açık ve anlaşılır bir dilde Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Makalenin kapak sayfası hariç, her sayfası numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları ana metnin başladığı sayfadan başlayarak alt sağda belirtilmelidir. Tüm başlıklar ve alt başlıklar, kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve numaralandırılarak yazılmalıdır.
 
Kapak Yazısı
Kapak  Yazısı’nda, çalışmanın adı ve özet dahil herhangi bir dilde herhangi bir yerde yayınlanıp yayınlanmadığı ve makalenin yayınlanmak üzere başka bir yerde değerlendirilmekte olup olmadığına dair bir açıklama yer almalıdır.
 
Başlık Sayfası
Aşağıdaki bilgileri kapsayan ayrıntılı ayrı bir başlık sayfası hazırlanmalı ve diğer dosyalar ile birlikte gönderilmelidir:
 • Makalenin tam başlığı (Türkçe ve İngilizce),
 • Makalenin en fazla 50 karakterden oluşan kısa başlığı,
 • Tüm yazarların ad-soyadları, akademik unvanları, ORCID numaraları, çalıştıkları kurum, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri,
 • İletişimden sorumlu yazarın belirtilmesi,
 • Teşekkür Yazısı (Yazının hazırlanmasına katkıda bulunmuş ancak yazarlık kriterlerini yerine getirmeyen bütün akademik ve/veya teknik yardım (İstatistiksel Analiz, İngilizce/Türkçe Değerlendirme) için teşekkür, bu kısımda belirtilmelidir).
 • Çıkar Çatışması Beyanı, Yazarlar, çıkar çatışmasına yol açabilecek mali, danışman, kurumsal ve diğer ilişkiler de dahil olmak üzere makaledeki tüm olası çıkar çatışmalarını belirtmelidir. Çıkar çatışması yoksa başlık sayfasında açıkça belirtilmelidir. Çıkar çatışmasının olmadığı durumlarda “Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur.” cümlesi yazılmalıdır. Ayrıca http://icmje.org/conflicts-of-interest/ formu yazarlar tarafından sisteme yüklenmelidir.
 • Finansal Destek, Çalışma için alınan fonlar, özellikle de finansman ayrıntıları belirtilmelidir. Finansal destek yok ise bu başlık altında başlık sayfasında “Bu çalışmada herhangi bir finansal destek alınmamıştır.” cümlesi yazılmalıdır.
 • Etik Kurul Onayı, Orijinal araştırma makaleleri için Etik Kurul Onay Belgesi Etik Kurul’un adı, sayı ve tarihi Etik Kurul Onayı başlığında belirtilmelidir. Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışmalar için Başlık Sayfası'nda Etik Kurul Onayı başlığı kısmına “Bu çalışma için etik kurul onayına gerek yoktur.” cümlesi yazılmalıdır.
 • Yazarlık Katkısı, Listelenen tüm yazarların yazarlık katkısı Yazarlık Katkısı başlığı altında her yazar için ayrıca belirtilmelidir. Yazarlık Katkısı’nda çalışmanın hangi kısmında hangi yazarların nasıl ve ne derece katkısının olduğu yazar isim ve soy isminin baş harfi ile belirtilmelidir.
Örneğin;   Araştırmanın tasarımı: KY, MN
                                Literatür Taraması: MN, ZB
                   Veri Toplama ve Analizi: KY, MN, ZB
                   Makalenin Yazımı ve Son Kontroller: KY, MN, ZB
 

 
 
Özet
Her makale ile birlikte makale dosyasında en çok 250 kelimeden oluşacak şekilde bilgilendirici bir Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özette kısaltma kullanılmamalıdır. Türkçe orijinal araştırma makalelerinde ayrıca genişletilmiş özet yazılmalıdır. Özet; araştırmanın giriş, amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet makalenin bütününü tam olarak yansıtmalı, içerik ve dil açısından mutlaka birbiri ile uyumlu olmalıdır. Derleme makalenin özeti, makalenin ana noktalarını kısaca yansıtmalı ve İngilizcesi Türkçe derlemeyi yansıtmalıdır.
 
 
Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler, özet sayfasının altında en az 3, en fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve ilk kelime büyük harfle başlayacak şekilde yazılarak, kelimeler birbirinden virgülle ayrılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne; (Bkz: www.bilimterimleri.com) ve İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MeSH)" (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)'e uygun olarak verilmelidir.
 
 
Genişletilmiş Özet
Yayınlanmak üzere kabul edilen Türkçe makalelerde İngilizce özet bölümünden sonra ayrıca genisletilmiş özet/extended abstract başlığı altında en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan genişletilmiş İngilizce özet eklenmelidir. Genişletilmiş özetin altına en az 3 en fazla 5 kelime olacak şekilde anahtar kelimeler yazılmalıdır. Anahtar kelimeler ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde diğer kelimeler küçük harflerle ve virgül ile ayrılmış olarak yazılmalıdır. Genişletilmiş özette amaç, kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler alt başlıkları yer almalıdır.
 
 
Yazımda Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular
 • Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri ilgili alt başlıklarla yazılmalıdır.
 • Alt başlıklar en fazla üçüncü dereceye kadar kullanılmalıdır.
 • Tüm başlıklar ve alt başlıklar, kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Birinci ve ikinci derece başlıklar ilk harf büyük olmak üzere koyu ve sola hizalı, üçüncü derece başlıklar ise ilk harf büyük olmak üzere koyu yazılmalı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti konularak yazıya devam edilmelidir.
 • Araştırma ve derleme makaleleri 20 sayfayı geçmeyecek şekilde olması beklenmektedir (kaynaklar ve tablo/şekiller dahil).
 • Kaynakların sayısı, incelenen konunun kapsamına bağlı olacaktır ancak 60'ı geçmemesi beklenmektedir.
 • Tablo ve şekillerin sayısı incelenen konunun kapsamına bağlı olmakla birlikte tablo sayısının en fazla 5 ve şekil sayısının ise en fazla 6 olması beklenmektedir.