Yönetmelik
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hakkâri Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hakkâri Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hakkâri Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (HAKÜ TÖMER): Hakkâri Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Hakkâri Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,
c)Müdür Yardımcısı: Hakkâri Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdür Yardımcılarını,
ç) Yönetim Kurulu: Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Hakkâri Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Hakkâri Üniversitesini,
ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye Türkçesini ve Türk kültürünü tanıtmak.
 
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
  1. Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.
  2. Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  3.  İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,
ç)  Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek,
  1.  Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek,
  2.  Türkçe’nin anadil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
  3. Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.
  4. Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.
h)  Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.
ı)  Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak
 
i)Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
  1. Müdür.
  2. Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirebilir.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür atama yoluna gidilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak.
d) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
f) Merkezin eleman ihtiyacını, gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
 
 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi Rektörün onayı ile görevlendirilen üç öğretim üyesi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
 
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
 
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkeze ilişkin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
e) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.
f) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek.
g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğretim elemanları
MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çerçevesinde, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfasının tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
İdari koordinatör
MADDE 13 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör, idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmakla görevlidir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.