Öğrenci Toplulukları Yönergesi
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1. Bu yönerge, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında oluşturacakları “Hakkari Üniversitesi Öğrenci Topluluğu” tanımlı toplulukların kuruluş, işleyiş ve yapacakları etkinliklere ilişkin usul ve esasları düzenler.
Kapsam
Madde 2.  Bu yönerge, Hakkari Üniversitesi’nin etkinlikte bulunan ya da yeni kurulacak olan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin ilkeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4. Bu Yönergede geçen;
Aday Topluluk: Kurulma amacıyla başvurusu yapılan henüz kuruluşu onaylanmamış öğrenci topluluğunu,
Akademik Birim: Hakkari Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
Akademik Danışman: Hakkari Üniversitesi SKS Daire Başkanlığında kurulmuş ya da kurulacak olan topluluklardan birisinin sorumlusu olan Hakkari Üniversitesi’nin kadrolu öğretim elemanını,
Öğrenci: Hakkari Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini,
Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,
SKS Daire Başkanlığı: Hakkari Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
Topluluk: Hakkari Üniversitesi’ne bağlı  fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları öğrencileri tarafından SKS Daire Başkanlığında kurulan ya da kurulması önerilen öğrenci topluluğunu,
Topluluk Tüzüğü: İlgili yasal düzenlemelere ve bu yönergeye uygun olarak Hakkari Üniversitesi’nde öğrenci topluluğunun kuruluş ve işleyişiyle ilgili ilkeleri kapsamak üzere hazırlanacak tüzüğü,
Üniversite: Hakkari Üniversitesi’ni, belirtir.                   
 
Topluluğun Kurulması İçin Başvuru Biçimi
Madde 5. (1)  Hakkari Üniversitesi Öğrenci Topluluğunun kurulabilmesi için öğrencilerin, gerekli sayı ve koşulları yerine getirerek akademik danışmanlarının onayladığı dilekçe ile başvuruyu ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine yaparlar.  İlgili Fakülte/Yüksekokullar kuruluş şartlarının varlığını kontrol ederek, ilgili dokümanı Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletirler.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, başvuru ile ilgili gerekli kontrolleri yapıp ilgili dokümanı Rektörlüğe sunar. Rektörlüğün izni ile topluluk kurulmuş olur. Bu husus ilgili Dekanlık/Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
 Topluluklara, Hakkari Üniversitesi dışından üye kabul edilmez.
Toplulukların kurulması için başvuru her eğitim-öğretim yılında Ekim-Kasım ve Şubat-Mart aylarında dilekçe ile yapılır.
 (2) Başvuru dilekçesi ekinde;
a) Aday topluluğun adı, varsa kısa adı, adresi, varsa logosu,
b) Kurulma gerekçesi,
c) Akademik danışmanın kimlik bilgileri,
d) Topluluğun kurulması için gerekli en az 15 kişiden oluşan topluluk kurucu üye listesi (topluluğa üye olacak öğrencilerin numarası, adı soyadı ve disiplin durumunu da içeren öğrenci belgesi)
e) Topluluk tüzüğü yer almalıdır.
(3) Kurulmasına karar verilen topluluk, en geç bir ay içinde akademik danışmanın gözetim, denetim ve sorumluluğunda kurullarını oluşturarak, kurul üyelerinin kimlik ve iletişim bilgilerini ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına bildirir. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, topluluk işlerlik kazanmamış sayılır.
(4) Aynı kapsam ve isim altında birden çok topluluk kurulamaz.
 
Akademik Danışmanların Görev ve Sorumlulukları
Madde 6. (1) Topluluklar, kuruluş aşamasında, kendilerine en az bir akademik danışman belirlemek zorundadırlar.
(2) Akademik danışman, Hakkari Üniversitesi’nin kadrolu öğretim elemanları arasından belirlenir.
(3) Topluluğun akademik danışmanlığından çeşitli nedenlerle ayrılan/ayrılmak isteyen öğretim elemanının, yazılı olarak ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına başvurması gerekir. Topluluk tarafından en geç 15 gün içinde yeni akademik danışman belirlenerek bilgileri ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına bildirilir. Bir topluluk akademik danışmansız kalır ve yeni danışman atanamazsa, etkinliklerini devam ettiremez.
(4) Topluluklar, her türlü etkinlikleri için öncelikle akademik danışmanın yazılı onayını almak zorundadırlar. Her türlü etkinlik, akademik danışmanın bilgisi, gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülür.
(5) Akademik danışmanlar, topluluk yönergesine uygun olarak yaptıkları etkinliklere ilişkin her eğitim-öğretim yılının sonunda ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına yazılı olarak bilgi verirler.
Toplulukların İşleyişi
Topluluk Tüzüğünün Hazırlanması
Madde 7. (1) Topluluklar, kuruluş başvurusu yapmadan önce kendi tüzüklerini hazırlamak zorundadırlar. Toplulukların tüzükleri Hakkari Üniversitesi Öğrenci Toplulukları yönergesine aykırı olamaz.
(2) Topluluk tüzüklerinde;
a) Topluluğun adı, varsa kısa adı, iletişim adresi, varsa logosu, akademik danışmanı
b) Topluluğun amacı ve amaca yönelik yapılması düşünülen etkinlikler,
c) Üye olma, üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarma,
d) Topluluk yönetim organlarının seçimi, görev ve yetkileri,
Topluluğun Adı,  Logosu ve İletişim Bilgileri
Madde 8. (1) Topluluğun adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Üniversite veya ilgili Akademik Birim adları, toplulukların adlarında ve/veya logolarında kullanılabilir; ancak bu, topluluğun yaptığı etkinliklerle Üniversitenin veya ilgili Akademik Birimin yasal ve malî bir yükümlülük alacağı anlamına gelmez. Din, dil, ırk, etnik köken, bölge ve diğer ayrımcılık içeren içerik ve amaçlarla topluluk kurulamaz.
(2) Topluluğun iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde bu değişiklik onbeş gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına bildirilir.
Toplulukların Amacı ve Amaca Yönelik Yapılması Tasarlanan Etkinlikler
Madde 9. Toplulukların amacı ve düzenleyecekleri etkinlikler, öğrencilerin kişisel, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı getirecek biçimde düzenlenmelidir.
Topluluklara Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 10. (1) Hakkari Üniversitesine kayıtlı her öğrenci, topluluklara üye olabilir. Topluluğa üye olma koşullarını sağlayan öğrencilerin üyeliğe kabulü, topluluk yönetim kurulu kararıyla ve üye kayıt defterine işlenmesiyle kesinleşir.
(2) Hakkari Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci, birden fazla topluluğa üye olabilir ancak, birden fazla topluluğun yönetim kurulunda yer alamaz.
(3) Topluluk yönetim kurulunda görev alan öğrencinin mezun olması, öğrencilik hakkının sona ermesi, kendi isteğiyle görevden ayrılması ve/veya başka nedenlerle ayrılmak durumunda kalması halinde, topluluk yönetim kurulu tarafından, yerine, ayrılan üyenin görev süresi ile sınırlı kalmak üzere yedek üye görevlendirilir.
(4) Topluluk üyesi öğrenci, istediği zaman, topluluk yönetim kuruluna vereceği bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılan bir öğrenci, üye olma koşulunu taşıması durumunda yeniden topluluk üyesi olabilir.
(5) Topluluğun amaçları dışında etkinlikte bulunan üyeler, akademik danışman ve topluluk yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.
Toplulukların Yönetim Organları
Madde 11.  Toplulukların Yönetim Organları;
a) Topluluk Genel Kurulu,
b) Topluluk Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu’ndan,
oluşur.
Topluluk Genel Kurulu
Madde 12. (1) Topluluğun en yetkili karar organı olup, topluluğa kayıtlı üyelerden oluşur.
(2) Yılda en az bir kez toplanır. Genel kurul, varsa yönetim kurulu başkanı tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve iki yazmanın seçilmesiyle çalışmalarına başlar. Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır. Salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, ikinci toplantıda bu koşul aranmaz; kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
(3) Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun önerisiyle veya üyelerin en az 1/3’ünün isteğiyle olağanüstü toplanır. Toplantı, en geç bir hafta öncesinden üyelere duyurulur.
(4) Genel Kurulun görev ve yetkileri;
a) Her öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak Yönetim Kurulunu ve yedek üyeleri seçmek,
b) Topluluk yönergesini ve değişiklikleri görüşerek karara bağlamak,
c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan etkinlik programını ve etkinlik raporunu görüşerek karara bağlamak.
Topluluk Yönetim Kurulu
Madde 13. (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla seçilen en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı/yardımcılarını ve yazmanı seçer. Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Bu süre sona erdiğinde yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Mezun olmuş ya da herhangi bir nedenle Yönetim Kurulundan ayrılmak durumunda kalan bir öğrencinin yerine Yönetim Kurulu yedek üyeyi göreve çağırır. Yeni oluşan Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yapar.
(3) Yönetim Kurulu, üç ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
(4) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;
a) Yönetim Kurulu, başkanın sorumluluğunda ve akademik danışmanın gözetiminde etkinliklerini yürütür.
b) Yasal düzenlemelerde ve topluluk yönergesinde belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
c) Genel Kurul toplantılarının duyurulması ve düzenlenmesinde görev alır.
d) Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarma işlemlerini yürütür ve güncellenmiş üye listelerini ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına bildirir.
e) Akademik danışmanın onayı ile topluluk, etkinliklerinin düzenlenmesinde gerekli izinleri alır. Gerekli izinleri almadığı halde, etkinlik düzenleyen ve/veya etkinlik duyurusu yapan topluluğun etkinlikleri sona erdirilir.
f) Her eğitim-öğretim yılının sonunda topluluğun yıllık etkinlik raporunu bir ay içinde hazırlayarak Genel Kurula ve ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına sunar. Bu koşulları yerine getirmeyen topluluğun etkinliklerine son verilir.
g) Yönetim Kurulu, kararları karar defterine kaydedilir. Karar defterine işlenmeyen kararların geçerliliği yoktur.
 
 Denetleme Kurulu
 Madde 14. (1) Denetleme Kurulu 3 asıl, 1 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile seçilir. Bir yıl süreyle görev yapar.
(2) Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunda görev alamazlar.
(3) Re’sen veya Genel Kurulun talebi üzerine denetim yapar.
 (4) Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri ve karar defterlerini her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
Toplulukların Çalışma İlke ve Esasları
Madde 15. (1)  Öğrenci toplulukları, her yıl akademik takvimin başlamasını izleyen bir ay içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yaparak yönetim organlarını oluştururlar ve ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına sunarlar.
(2)  Topluluklar, etkinliklerini ve bunlara ilişkin her türlü yazılı ve görsel materyali akademik danışmanın imza ve onayını alarak, bir dilekçe ile ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına bildirirler.
(3)  Topluluklar; Yönetim Kurulu karar defteri, üye kayıt defteri, demirbaş defteri ve gerekli evrakların tutulmasından ve her türlü resmi yazışma, yazılı/görsel belge ve tutanakların korunmasından sorumludur.
(4)  Zorunlu nedenler dışında, yıl içerisinde herhangi bir etkinlik yapmayan ve bu durumu ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına bildirmeyen topluluklar kendiliğinden kapanır.
(5)  Toplulukların Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler en geç 15 gün içerisinde ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile SKS Daire Başkanlığına bildirilir.
(6) Çalışma ve etkinliklerini yasal düzenlemelere, bu yönergeye uygun olarak yürütürler.
(7) Topluluklar, Üniversitenin hedefleri ile uyumlu çalışırlar.
(8)  Alkol ve tütün ürünleri ile üzerinde sağlığa zararlı ve tehlikeli olduğu belirtilen her türlü maddeyi özendirici ve insan sağlığına zararlı ürünleri öne çıkaracak etkinliklerde bulunamazlar. Ayrıca sponsorluk adı altında zararlı ürünleri temsil eden  hiçbir logo yada herhangi bir reklam özelliği taşıyan bir cisim bulundurulamaz.
(9) Üniversitenin olanaklarından yararlanırken aynı zamanda bu olanakların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesine katkıda bulunurlar.
(10) Üniversitenin fiziksel ortamına veya eğitim-öğretim etkinliklerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar.
(11) Din, dil, ırk, etnik köken, bölge ve diğer ayrımcılık içeren ve ayrımcılığı özendiren hiçbir etkinlikte bulunamazlar.
(12)  Topluluklar, ortak etkinliklerinde ve işbirliği alanlarında bir topluluk  lehine herhangi bir hiyerarşi yaratamaz ve diğer toplulukların alanlarına giren etkinliklerde bulunamazlar.
(13)  Topluluklar ticari etkinliklerde bulunamaz, aidat, bağış veya sponsorluk adı altında para toplayamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamaz ve malî kaynak yaratamazlar.
 
(14)  Siyasi partilerle maddi ve hukuki bir bağ kuramazlar.
 
15) Kuruluş amacından sapması, yasa ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetler içine girmesi, üniversite içindeki huzur ortamını tehdit etmesi hallerinde, Rektörlük, topluluğun kapatılmasına karar verebilir. Bunun dışında, ilk genel kurul ve olağan genel kurul toplantılarını bu yönergede belirtilen usul ve zamanlarda yapmayan ve üye tam sayısı 15’in altına düşen topluluklar kendiliğinden sona ermiş sayılır.
 
Topluluklara Yapılacak Destekler
Madde 16. (1) Topluluğun amacına uygun olmayan etkinlikler destek kapsamı dışındadır.
(2) Gerçekleştireceği etkinlik ile Üniversiteyi temsil edecek olan topluluklar, ulaşım, barınma, yemek (kumanya), malzeme vb.  giderleri kapsamında en az 20 gün önceden destek başvurusu yapabilirler.
(3) Destekten yararlanmak isteyen topluluğun, ev sahibi kuruluş tarafından topluluk adına gönderilmiş davet yazısı ve basılı etkinlik programıyla (afiş, poster, web sayfası çıktısı vb) başvurması durumunda SKS Daire Başkanlığı bütçe olanaklarını göz önünde bulundurarak destekle ilgili kararını verir.
Yürürlük
Madde17. (1) Bu Yönerge, Hakkari Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu Yönergenin Senatoda kabul edilmesiyle halen uygulanmakta olan Hakkari Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi yürürlükten kalkar. 
Yürütme
Madde 18. Bu Yönerge Hakkari Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.