S.S.S.

Askerlik tecil belgesi almak istiyorum ne yapmalıyım? 

Öğrenci olduğunuz andan itibaren mezun olana kadar üniversiteniz askerlik şubenize öğrenci belgeleri gönderilerek tecil işlemi gerçekleştirilmektedir.29 yaşına kadar tecil işlemi yapılabilmektedir ancak bu yaştan sonrası kayıt dondurup veya sildirip askere gitmek gerekir.

Danışmanım kimdir, nasıl öğrenebilirim ve danışmanın görevi nedir? 

Öğrencinin öğrencilik hayatındaki işleri ile ilgilenen akademik görevlidir. Yeni kayıtlı öğrenciler ön kayıt formunu doldurduktan sonra kendi adına aldığı şifre ve öğrenci numarası ile OBS(öğrenci bilgi sistemi otomasyonu) girdiğinde danışmanını buradan öğrenebilir.

Danışmanın Görevleri

• Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi yönlendirir.

• Danışman, Bölümde izlenecek öğretim planı, Hakkari Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelik ve Yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciyi aydınlatır.

• Danışman, Bölüm/Program Başkanlığının görüşünü alarak gerekli gördüğü hallerde öğrenci ailesine bilgi verir.

• Danışman, maddi sıkıntı içersinde bulunan öğrencilerin yardım fonlarından yararlanmalarını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunur.

Ders Muafiyeti var mıdır? Nasıl Gerçekleştirilir? 

Ders muafiyeti vardır.

• Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için ilk kayıt olduğu yarıyılın on iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilir. İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir. Muaf tutulan dersler ortalamaya dâhil edilmez ve ders muafiyeti olan öğrenci %10’luk başarı indiriminden faydalanamaz.

Derslere devamsızlık hakkım var mıdır? 

Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

Devam eden öğrenciler akademik ortalamasını nasıl öğrenebilir? 

Öğrenciye tahsis edilmiş şifre ve kullanıcı adıyla OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonundan) http://oidb.hakkari.edu.tr/sayfalar/giris.aspx adresine girip öğrenebilir.

Diplomamı nasıl alabilirim, kaybedersem ne yapmam gerekir? 

Akademik Takvimimize göre son sınavımız bittiğinde bölüm başkanlıkları mezun olmaya hak kazanan öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndeririler. Bu birim de diplomaları hazırlar. Mezuniyetten iki ay sonra diplomanızı alabilirsiniz. Diploma hazırlanana kadar isterseniz Geçici Mezuniyet Belgesi de alabilirsiniz. 

Diplomanızı veya Geçici Mezuniyet Belgenizi şahsen veya noter tasdikli vekiliniz aracılığıyla alabilirsiniz. Aksi takdirde bu belgeler alınamaz.

Diplomanın kaybedilmesi halinde Yerel veya Ulusal herhangi bir gazeteye kayıp ilanı verilerek, ilan (gazetenin kendisi) ve dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

Genel akademik ortalama nasıl hesaplanır?

• Genel ağırlıklı not ortalaması; ilgili derslerden alınmış başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Haklarımı öğrenmek için mevcut kanun ve yönetmeliklere nasıl ulaşabilirim?

İlgili yönetmelikler üniversitemizin web sitesinde yönetmelik-yönergeler başlığı altında yayınlanmaktadır.

Akademik ortalamaya etki eden dersler nelerdir ?

Ortak ve zorunlu dersler de dâhil olmak üzere, tüm dersler akademik ortalamaya dâhildir.

Staj Ders midir?

Stajlar not ortalamasına dâhil edilmez. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uygulamaya yönelik bir çalışma olup, mezuniyet için zorunludur.

Harcımı yatırdım ve dersimi internetten seçtim. Kaydım yapılıp tüm işlem bitmiş midir? 

Bitmemiştir. Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

Harç miktarı nedir, neye göre değişir?

Harç miktarı öğrencinin yatıracağı katkı payı miktarını gösterir ve Bakanlar Kurulunca belirlenir. Üniversitede, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Birinci öğretimde zamanında mezun olamayan öğrencilerden her bir dönem katkı payı alınır. İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise her döner için öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmadan, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.

Mezun öğrenciler web üzerinden transkripini görebilir mi?

Hayır göremezler. Mezun oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna dilekçe ile başvurarak transkriplerini isteyebilirler.

Ortalamamı yükseltmek için aldığım dersleri tekrar almam mümkün mü ?

Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse, tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 35 krediyi aşmayacak şekilde kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not geçerlidir.

Öğrenci şifremi nasıl değiştirebilirim?

Öğrenciler şifreleri ile oturum açtıktan sonra yine kendi kontrol panelleri ile şifrelerini değiştirebilirler.

Öğrenci şifremi unuttuğumda ne yapmalıyım?

Öğrenci Bilgi Sistemine girdikten sonra “Şifremi Unuttum” kısmına tıkladığınızda karşınıza gelecek bilgileri doldurunuz. Ardında “Şifremi Getir” kısmına bastığınızda şifrenizi öğrenmiş olursunuz.

Öğrenci kimliğimi kaybettiğimde yenisini nasıl çıkartabilirim?

Öğrenci kimliği kaybedildiğinde ilk olarak yerel veya ulusal herhangi bir gazeteye kayıp ilanı verilir. Daha sonra bu ilanın kendisi ve dilekçe ile biriminiz dekanlık/müdürlüğüne başvurmanız gerekir. En kısa zamanda yeni kimliğiniz basılarak akademik biriminize gönderilir.

Öğrencinizim, e-posta/e-mail hesabı almak için ne yapmalıyım?

Öğrenci e-posta hesapları otomatik olarak adsoyad@hakkari.edu.tr formatında açılmaktadır. Şifre de doğum tarihinizdir.(010195 gibi)

Sınav Sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş takvim günü içinde, sonuçlara ilgili birim yönetimine maddi hata gerekçesiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç üç iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Tek ders sınavı ne zaman yapılır, sınava kimler katılabilir?

Devam koşulunu yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavı her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

Diplomamı teslim alırken neler yapmam gerekiyor?

İlişik kesme belgesi ilgili birimlere imzalatılır. Diplomanın alınacağı Öğrenci İşlerine teslim edilir.

Danışman benim seçtiğim dersleri mutlaka onaylamak zorunda mıdır?

Hayır, onaylamak zorunda değildir. Danışman öğrencinin not ortalamasını da göz önünde bulundurarak seçilmiş olan dersleri vermeyebilir. Özellikle not ortalaması düşük veya dönem uzatma problemi bulunan öğrencilerin danışmanı ile birlikte ders seçimi yapması doğru olacaktır.

Disiplin cezası hangi davranışların sonunda verilir, nasıl öğrenebilirim?

Disiplin cezaları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilmiştir. (Hakkâri Üniversitesi web sayfasındaki Yönetmelik-Yönergeler başlığı altında Yönetmeliğe ulaşılabilir)

Dönem uzatmamam için ortalamamın kaç olması gerekir?

Meslek Yüksek Okullarında dördüncü yarıyılın sonunda, fakültelerde sekizinci yarıyılın sonunda tüm dönemlerde alınan derslerin başarılması gerekir.

ECTS veya AKTS ne demektir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( E.C.T.S-A.K.T.S ), öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir. Avrupa’da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları notların kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşabilmesi amacıyla, E.C.T.S-A.K.T.S notlandırma sistemi getirilmiştir. Burada amaç, yükseköğretim kurumlarına ek bilgi sağlamaktır.

Eğitim öğretim süresi azami kaç yılda tamamlanır?

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Hazırlık sınıfı veya eğitimi var mıdır?

Üniversitemizin Mühendislik Fakültesinde zorunlu, diğer bölümlerinde ise isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

Kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır? Hangi şartlarda kayıt dondurabilirim?

Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

• Kayıt dondurma ile ilgili olarak haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler şunlardır: 

a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekir. İlgili birim yönetim kurulu, sağlık raporunun sonucuna göre işlem yapar. 

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi, 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, 

ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığının belgelenmesi şartı ile öğrenimine ara vermek zorunda kalması, 

d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkûmiyet halinde olması, 

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması, 

f) Öğrencinin tutukluluk hali, 

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması. 

Kayıt sildirme işlemleri nasıl yapılır?

Aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir: 

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması, 

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması, 

c) Kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi. Bu durumda yönetim kurulu kararı aranmaz.

Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

(1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktardaki katkı payı ve öğrenim ücretinin yanı sıra 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti miktarları dikkate alınarak, kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. ( Dönem uzatan öğrenciler için)

(2) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı ve öğrenim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Ayrıca ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz. 

(3) Belirtilen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır. 

(4) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 35 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başarısız oldukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 35 krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler. 

(5) Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur. 

(6) Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 35 krediye kadar kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler.

Lise diplomamı nasıl ve ne zaman alabilirim?

Kayıt sildirme ve mezun olma halinde ilişik kesme işleminden sonra lise diplomanızı ilgili birimin öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

Üniversitenizin yatay geçiş koşulları nelerdir? Kontenjanlar ne zaman belli olur?

Yükseköğretim kurumları arasında ve Üniversite içerisinde eş değer programlar arasında yapılan yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süreler toplamına katılarak hesaplanır. Kontenjanlar ve başvuru süreleri akademik takvimimizde mevcuttur.

Vize/Ara sınav/Final ve bütünleme sınavı sonuçları internet üzerinden yayınlanıyor mu? 

Evet yayınlanıyor. Öğrencilerimizin notlarını görebilmesi için kendi şifresi ile sisteme giriş yapması gerekmektedir.

Yatay geçişle ilgili detaylı bilgiyi kimden veya nereden alabilirim?

Açıklayıcı bilgiler üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. Daha detaylı bilgi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilir.

Yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi yapılıyorsa neler yapmam gerekir?

Bu konuda Üniversitemiz ERASMUS koordinatörlüğünden bilgi alabilirsiniz.

Üniversitenizde Yaz Okulu açılmakta mıdır? Başka bir Üniversitede açılmış olan yaz okulundan ders alabilir miyim?

Üniversitemizde Bütünleme Sınav sistemi uygulanmaktadır. Senatomuzda Yaz Okulunun açılması ya da başka bir Üniversitede açılan Yaz Okulundan ders alınması ile ilgili alınan bir karar olmadığı için bu mümkün değildir.

Kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmalıyım?

Okulunuz öğrenci işleri bürosuna başvurarak oradan alacağınız ilişik kesme belgesini doldurarak kayıt silme işleminizi yaptırabilirsiniz.

Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

Kayıt tarihleri içerisinde mazereti dolayısıyla kaydını yaptıramayan öğrenci, mazeretini belirten dilekçe ile birlikte okul öğrenci işleri bürosuna müracaatını yapar. Okul Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin geçen süre devamsızlığından sayılmak kaydıyla Yönetim Kurulu Kararları Rektörlük Makamına sunulur. Uygun görülürse ders kayıtları yapılır.

Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılmalıdır? 

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar üniversitemiz akademik takvimde belirtilen ders ekleme, bırakma ve danışman onayı tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur? 

İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

İlk kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda? 

İlk kayıt İşlemlerini öğrenci kendisi yapabilir. Üniversitemizde noter vekâletiyle kayıt yapılmamaktadır.

Yurt başvurularımı nasıl ve nereye yapmalıyım?

Yurt başvurularınızı Yurt Kur WEB sayfası üzerinden www.kyk.gov.tr adresine yapmanız gerekiyor. Yurtlar tüm öğrencileri barındıracak kapasitede olmadığı için bu konuda acele etmeniz sıralamada size öncelik sağlayacaktır.

İlk kayıt tarihi ve yeri nereden öğrenilir? 

İlk kayıt tarihi ÖSYM'ce bastırılıp öğrencilere gönderilen yerleştirme kılavuzunda belirtilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin İnternet sitesine girilerek de öğrenilebilir.

Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor? 

Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri, ÖSYM yerleştirme belgesinde belirtilen tarihlerde ve belirtilen adreste Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılmaktadır.