Yönetmelik

Yönetmelik
YÖNETMELİK
 
21 Aralık 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 27439
 
YÖNETMELİK
 
Hakkâri Üniversitesinden;
HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ SEYYİT TAHA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkâri Üniversitesi Seyyit Taha Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkâri Üniversitesi Seyyit Taha Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Hakkari Üniversitesi Seyyit Taha Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin amacı
 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İlmi araştırmalar yapmak; özellikle islami ilimler, dini bilimleri, şarkiyat ve sosyal bilimlerin diğer alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak telif, tercüme ve edisyon vb. tarzında eserler hazırlamak, bunları yayımlamak, ilgi alanlarına giren konularda programlı seminer çalışmaları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmi toplantılar tertiplemek, düzenlenmiş olanlara temsilciler göndermek, araştırmacı yetiştirmek, araştırmacıları desteklemek, bu maksatla gerekli programları hazırlayıp uygulamaktır. Araştırma kütüphanesi, dükümantasyon ve arşiv ünitesi kurup geliştirmek,  diğer sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim, sağlık ve fen bilimleri ile disiplinler arası bir anlayış içinde uygulama esaslı akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını, yayınlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, kongre, konferans ve diğer bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla duyurulmasını sağlamaktır.
 
Merkezin faaliyet alanları
 
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin amacına uygun araştırma projeleri hazırlanmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, bu maksatla araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurtiçi ve yurtdışında yapacakları çalışmaları desteklemek.
b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projeleriyle ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.
c) Merkez içinde sonuçlandırılmış inceleme ve araştırma projeleri ile Merkezin amacına uygun alanlarda Merkez dışında hazırlanan inceleme ve araştırmalardan Yönetim Kurulunca uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak.
ç) Merkezin amacına uygun konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
d) Benzer konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.
e) Merkezin amacına uygun alanlarda uzaktan eğitim-öğretim ve sertifika programları düzenlemek.
f) Kur'an,  Mushaf tarihi ve klasik eserlerle ilgili arşiv ve müze oluşturmak.
g) Merkezin amacına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Merkezin yönetim organları
 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
 
Müdür
 
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikteki bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdür ve Müdür Yardımcısı görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının bu Yönetmeliğe uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
 
Müdürün görevleri
 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.
c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde gerekli işlemleri yapmak.
ç) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.
 
Yönetim Kurulu
 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek üç üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.
 
Yönetim Kurulunun görevleri
 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.
b) Yıl içinde faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.
c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.
ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.
d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.
e) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki şartlara uygun şartlı bağış sözleşmesi bulunan durumlarda bağışların harcama esas ve usullerini belirlemek.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Personel ihtiyacı
 
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli görevlendirmeler, Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılır.
 
Şartlı bağışlara ilişkin harcamalar
 
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre şartlı bağış yapılması halinde, bağışta bulunulan kısımla ilgili harcamalar, Rektörlükçe onaylanan şartlı bağış sözleşmesine göre yapılır.
 
Yürürlük
 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.