Yönetim Sistemi Politikası
Kurumsal amaç ve hedeflerin performans sonuçlarına bağlandığı; adillik, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde yürütülen bir yönetim kültürü oluşturmak Hakkari Üniversitesi yönetim sistemi politikasının ana unsurlarından biridir. Bu amaçla üniversitemizin yöneticilerinin liderlik özelliklerinin saptanarak tüm birimlerde çevik yönetim ve yalın yönetim anlayışının yaygınlaştırılması; ayrıca kurumdaki kalite kültürünün gelişiminin ölçülmesine yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
Hakkari Üniversitenin vizyonunu hayata geçirmek ve tüm paydaşlarına artan bir değer üretmek üzere süreçlerin tasarlanması, yönetilmesi ve iyileştirilmesi için süreç yönetiminin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Çünkü iyi yönetilen süreçler hataların azalmasını, hizmet hızının, kalitesinin ve hizmet alanların memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır. Bu amaçla süreçlerin tanımlarını, akışlarını ve diğer ilgili sistemlerle ilişkisini yazılı hale getirerek ilgili tüm paydaşlarla paylaşılmasını ve yayılımını sağlanacaktır.
Üniversitemizin yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için gerekli bilgi ve verilerin düzenli olarak toplanmasına ve analiz edilmesine yönelik bütünleşik (entegre) bir bilgi yönetim sisteminin oluşturulması ve bu sayede bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi temel politika olarak belirlenmiştir.
Üniversitemizin insan kaynakları süreçlerinde eğitim ve liyakat öncelikli prensipleridir. Bu prensiplere uygun olarak üniversite personelinin yetkinliklerin arttırılması için hizmet içi eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
Üniversitemizin mali kaynakların çeşitlendirilerek artırılması ve verimli şekilde yönetilmesi için öğrenci eğitim ödemeleri dışında mali kaynaklar yaratılması ve iyileştirilmesi adına yeni çalışmaların yapılması da yönetim sistemi politikamızın diğer bir hedefini teşkil etmektedir.
Kurumun iç ve dış paydaşlarını faaliyet ve süreçlere dahil ederek özgürlükçü ve katılımcı bir yönetim kültürü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini temin etmek, iç ve dış paydaşların memnuniyetini artıracak ve izleyecek bir sistemin oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamak da yönetim sistemi politikamızın önemli parçalarından birini oluşturmaktadır.