Yazım Kuralları
YAZIM KURALLARI
 
 1. Makalenin tamamı Times New Roman, 12 punto, tek satır aralığında yazılmalıdır.  Makalenin sayfa yapısı üst, alt, sağdan ve soldan 2.5 cm olmalıdır.
 2. Paragraflar arası boşluk önce ve sonra 0 nk olmalıdır. Paragrafın girintisi 1.25 cm olmalıdır.
 3. Makalenin başlığı bütün harfleri büyük, koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra çalışmanın yazıldığı dile göre özet yazılmalıdır. Özet 250 kelimeyi geçmemelidir.
 4. Özet 10 punto ve italik olmalıdır. Özetten sonra en çok 5 kelimeden oluşan Anahtar kelimeler eklenmelidir.
 5. Çalışmanın diğer dildeki başlığı (ana başlık Türkçe ise İngilizce, İngilizce ise Türkçedir), özeti ve anahtar kelimeleri aynı şekilde yazılmalıdır.
 6. Çalışmanın ana başlıkları koyu ve tamamı büyük harflerle, alt başlıkları ise sadece ilk harfleri büyük ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlıklar 1./1.1/ 1.1.1. şeklinde numaralandırılmalıdır.
 7. Giriş bölümü yeni sayfadan başlamalıdır.  Sonraki başlıklar ise bir satır atlanarak devam etmelidir.
 8. Sonuç ve Kaynakça bölümleri de yeni sayfadan başlamalıdır.
 9. Makaleler, 10000 sözcüğü geçmemelidir.
 10. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
 
APA YÖNTEMİNE GÖRE ALINTI YAPMA VE KAYNAK GÖSTERME
 1. Metin İçinde Kaynak Gösterme
Bu yöntemde paragraf içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için paragraf ya da cümle bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası parantez içinde belirtilir. Bu yöntem yapıtlara göre farklılık gösterebilir.
 1. Tek yazarlı yapıt:
Metinde alıntı yapıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır.
Örnek: (Erhan, 2001, s. 79)
Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:
Örnek: Erhan (2001)
 1. İki ya da daha fazla yazarlı yapıt:
İki yazarı olan yapıtlara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir.
Örnek: (Tamer ve Gül, 2009, s. 86).
 
 1.  Yazarın aynı yıl yayımlanan yapıtları:
Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir.
Örnek: (Fuat Keyman, 2000a); (Fuat Keyman, 2000b).
 1. Yazarı belli olmayan yapıt:
Yapıtın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:
Örnek: (Educational Measurement Handbook, 1999)
 1. İki ya da daha fazla yapıt:
İki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa alıntı yapılan yapıtların yazarlarının soyadları, alfabeye göre sıralanır.
Örnek: (Brown ve Ainley, 1989; Gümüş, 1988, 1994).
 1.  Kişisel görüşme:
Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.
Örnek: (Oral Sander, Kişisel Görüşme, Aralık 1990).
 1. Alıntılayan ya da aktaran kaynak:
Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir.
Örnek: (alıntılayan Gürbilek, 2004, s. 115); (aktaran Johnson, 2007b, ss. 37-38). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.
KAYNAKÇA
Metin içinde yapılan göndermelerin ayrıca çalışma sonunda “Kaynakça” başlığı altında toplanması gerekir.
Metin içinde yapılmayan göndermeler “Kaynakça” bölümüne yazılmaz. Kaynakça bölümünde eserin yazarı belliyse önce soyadı yazılır. Kaynakça alfabetik düzende sıralanır.
 
 1. KİTAPLAR:
Kaynaklar aşağıdaki sıra ile belirtilir.
Yazarın soyadı- ilk adının baş harfi - yayın tarihi – yapıtın adı (eğik, başlığın ilk harfi büyük özel isim yoksa diğerleri küçük harfle yazılır) yapıtın adı- yayın yeri şeklinde yazılır.
 1. Tek yazarlı kitap:
Örnek: Gürbilek, N. (2004). Kör ayna, kayıp şark. İstanbul: Metis.
 1. Birden fazla yazarlı kitap:
Örnek: Taner, R. ve Bezirci, A. (1997). Seçme romanlar. İstanbul: Evrensel.
 1.  Editörlü Kitap:
Örnek: Çelik, E. (1999). Tanzimat Döneminde Divan Şiirine Bakış. Kalpaklı, M. (Ed.). Osmanlı divan şiiri üzerine metinler. İstanbul: YKY
 1. Yazarı olmayan kitaplar:
Örnek: The 1995 NEA almanac of higher education. (1995). Washington DC: National Education
Association.
 1.  Birden fazla ciltten oluşan kitaplar:
Örnek: Moran, B. (1995). Türk romanına eleştirel bir bakış (3 cilt). İstanbul: İletişim.
 1. Çeviri kitaplar:
Örnek: Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Metis.
 1. Derlenmiş bir kitaptaki yazı:
Örnek: Karasu, B. (1997). İmge üretiminde roman hâlâ ilk sırada. Ne kitapsız ne kedisiz (ss. 13-22). İstanbul: Metis.
 1. Ansiklopediler
Örnek: Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. (ss. 398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 
 1. MAKALELER
Dergilerde yer alan makalelerden alıntı yapıldığında diğer kaynak gösterme yöntemlerinden farklı olarak yayının adı, sayı bilgisi ön plana çıkar. Sayfa numarasından önce belirtilen yayın adı ve sayı bilgisi, aralarında virgül koyularak eğik yazıyla yazılır.
Örnek: Turan, G. (2005). İkinci Yeni’den sonra olan biten ne? Varlık, 1173, 3-5.
 1. DİĞER KAYNAKLAR
a. Film
Örnek: Demirkubuz, Z. (Yönetmen). (2006). Yazgı [Film]. İstanbul: Mavi.
b. Elektronik kaynaklar
Örnek: Çolak, A. (2004). Sait Faik ölmemiş, çoğalmış... Erişim tarihi: 21 Temmuz 2006, http://www.docstyles.com/
Not: Burada gösterilmeyen metin içi ve kaynakçadaki alıntılar, APA 6 esas alınarak yapılmalıdır.
 1. ŞEKİLLER
Şekiller numaralandırılmalı, alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına kaynak bilgisi eklenmelidir. Şeklin başlığı sola dayalı, koyu renk ve italik, 10 punto ve başlığın sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır.  Şekil başlığı ile tablo arasındaki boşluk 1 satır aralığında olmalıdır. Şeklin başlığı, şeklin altında yer almalıdır.
 1. TABLOLAR
Tablolar sola dayalı ve "Times New Roman" karakterinde, tablo başlığı koyu renk, 10 punto, başlığın sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalı ve başlık, tablo sayısının yanında verilmelidir. Tablo başlığı ile tablo arasındaki boşluk 1 satır aralığında olmalıdır. Tablolar metin içinde tablo sayısı verilerek belirtilmelidir.

GENİŞ ÖZET
Makalede 'Kaynakça’ kısmından sonra 750-1000 sözcükten oluşan bir özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır. Geniş özet, 12 punto büyüklüğünde, "Times New Roman" karakteri kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Bu özet alt başlıklar içermemeli ve tek sütun halinde belirtilen uzunlukta olmalıdır.