2019-2020 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

01.11.2019
01 Kasım 2019 tarihinde yapılan ilk duyuruda sehven yapılan sıralamalarda düzeltmeye gidilmiş olup GÜNCELLENEN DUYURUDUR. 
2019-2020 Akademik yılında üniversitemizde öğrenim görmek üzere başvuruda bulunan uluslararası öğrencilerin başvuru ön değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz. 
 
 
KAYIT VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
YENİ KAYIT YEDEK KAYIT
ÖZEL YETENEK SINAVI 
(BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞR )
ÖZEL YETENEK SINAVI 
(RESİM-İŞ ÖĞR.)
TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI
11-15 KASIM 2019 18-22 KASIM 2019 12 KASIM 2019 15 KASIM 2019 25 KASIM 2019
KAYIT ADRESİ
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü-Dış İlişkiler Ofisi 
Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/Hakkari
90 (438) 212 12 12 - 1212
 
Değerlendirme Ölçütleri ve Özel Yetenek Sınavı İle İlgili Hususlar
 1. Üniversitemize kabul edilecek uluslararası öğrencilerin yerleştirme işlemleri Ortaöğretim Diploma Notu düzeyine göre yapılmıştır. 
 2. Hakkari Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kayıt, Kabul ve Yerleştirme İşlemleri Yönergesi'nin 9/d maddesi ile düzenlenen %20 ülke kotası uygulaması programlar bazında uygulanmıştır.
 3. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Asil Listesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Resim-İş Öğretmenliği Bölümü kesin kayıt listelerine bakılmaksızın ülke kotası program bazlı uygulanmıştır. Asil listede kayıt yaptırmayan adayların yerine belirlenecek olan Yedekten Kayıt Hakkı işlemleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Resim-İş Öğretmenliği Bölümü kesin kayıt işlemelerinden sonra ve ülke kota uygulamasına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak belirlenecektir.
 4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Resim-İş Öğretmenliği Bölümlerine yerleştirme işlemleri program bazında ülke kotasına göre yapılacaktır.
 5. Yerleştirme işlemleri adaylar tarafından yapılan 1. tercihler göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 
 6. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Resim-İş Öğretmenliği Bölümlerine kesin yerleştirme işlemleri üniversitemizce 12 Kasım 2019 tarihinde yapıalacak olan Özel Yetenek Sınavı sonucunda kesinleşecektir. Özel Yetenek Sınavında 50 puan baraj uygulaması yapılacak olup 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır.
 7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Resim-İş Öğretmenliği Bölümlerine yerleştirme işlemlerinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri şu şekilde olacaktır: Ortaöğretim Diploma Notu= %50 (toplam 100 puan üzerinden) + Özel Yetenek Sınavı= %50 (toplam 100 puan üzerinden).
 8. İlk tercihi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü olup yedek olarak sıralamaya giren aday öğrencilerimizin ikinci tercih puanlarının hesaplanabilmesi için Özel Yetenek Sınavına girmeleri gerekmektedir. 
 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenli ile Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne başvuruda bulunan öğrencilerimizin özel yetenek gerektiren ikinci tercih puanlarının hesaplanabilmesi için her iki bölüm için de ayrı ayrı yapılacak olan Özel Yetenek sınavlarına girmesi gerekmektedir.
 10. Kayıt yapma hakkı kazanan öğrencilerimize vize işlemlerini yapmaları için kabul mektupları başvuru esnasında vermiş oldukları e-posta adreslerine ilan tarihinden 10 iş günü içerisinde gönderilecektir.
 
Katkı Payı Ücreti
2019-2020 Akademik Yılı harç miktarları dönem başı 426,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
 
Kayıt İçin Gerekli Evraklar
 1. Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan (Eğitim Ataşeliği) ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden (Eğitim Müşavirliği) alınacak Denklik Belgesi’nin aslı,
 3. Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,
 4. Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı örneği,
 5. Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
 6. Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,
 7. Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 8. Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 9. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 10. Fotoğraf (5 adet),
 11. Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu Öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Üniversitemiz web sayfasında duyurulur.),
 12. T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 13. T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge,
 14. Orta öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCEAL sınav sonuç belgesinin aslı,
 15. kamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini ibraz etmesi zorunludur.)
NOT: Kesin kayıt belgeleri orijinal olarak teslim edilmelidir. Fotokopi veya orijinal olmayan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 
Türkçe Yeterlilik Düzeyi ve Sınavı
 
Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri Puan Aralıkları Açıklamalar
C2 89-100 Türkçesi yeterli
C1 71-88
B2 65-70 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
B1 55-64
A2 30-54 Türkçesi yetersiz
A1 0-29 Türkçesi hiç yok
 
C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.
B1-B2 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir. Ancak önlisans eğitimi alanlar üçüncü yarıyıl başlangıcına kadar, lisans eğitimi alanlar ise beşinci yarıyıl başlangıcına kadar Türkçe yeterlik düzeyini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadır. Bu süre sonunda Türkçe Yeterlilik düzeyini (C1) seviyesine getiremeyen öğrenciler eğitimöğretime devam edemezler. Öğrencilere bunun için bir (1) yıl süre tanınır. Bu süre sonunda şartı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
A1-A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Türkçe yeterlilik düzeyleri A2 ve A1 olan öğrenciler, Türkçe yeterlilik düzeylerini yükseltmeleri için ilgili yönetim kurulu kararı ile 2 (iki) yıl izinli sayılırlar. Bu süre sonunda Türkçe dil seviyesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. Ancak önlisans eğitimi alanlar üçüncü yarıyıl başlangıcına kadar, lisans eğitimi alanlar ise beşinci yarıyıl başlangıcına kadar Türkçe yeterlik düzeyini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadır. Bu süre sonunda Türkçe Yeterlilik düzeyini (C1) seviyesine getiremeyen öğrenciler eğitim-öğretime devam edemezler. Öğrencilere bunun için bir (1) yıl süre tanınır. Bu süre sonunda şartı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
NOT: Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. YÖK tarafından kabul edilmiş, yükseköğretim kurumlarına bağlı Türkçe öğretim merkezlerinin verdiği Türkçe yeterlilik belgeleri geçerlidir.
 
Bilgilerinize sunulur.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
İndir
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
İndir
Resim-İş Öğretmenliği Bölümü
İndir