Genel Yayın Esasları
 
• Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne yayımlanma talebi ile gönderilen yazılar (resim, şekil, tablo, harita, bibliyografya vb. malzeme hariç)  5000-10.000 kelime aralığında olmalıdır. Kitap tanıtımı çalışmalarında ise alt limit 1500 üst limit ise 2000 kelime olmalıdır.
• Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler, Microsoft Office Word programında Garamond fontu ile 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralıklı; dipnotlar aynı karakterle 10 punto büyüklüğünde ve bir satır aralığıyla yazılmalı, paragraf başlangıçları soldan 1.25 cm olmalı ve dosya .doc veya .docx formatında kaydedilmelidir. Kenar boşlukları sayfanın her yanından 2.5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
• Gönderilen makale 150-250 kelime aralığında Türkçe ve İngilizce özet (abstract), makale başlığı ve 3-8 kelime aralığında anahtar kelime (keywords) içermelidir.
• Abstract muhtevası makalenin çalışma metodunu, temel hedefini ve bulgularını ifade etmeli, makalenin giriş ve sonucundan özetlenmiş bir mahiyet arz etmemelidir.
Başlıklandırma, Dipnotlar ve Kaynaklar
• Atıflar ve notlar, sayfa altında dipnot sistemi ile verilmelidir.
• Dipnotlarda daha önceki bir dipnottaki kaynağın tekrar etmesi durumunda “adı geçen eser” anlamındaki a.g.e. vb. bir kısaltma kullanılmamalı, eserin kısaltılmış adı kaydedilmelidir.
 
 

Makale Değerlendirme Kriterleri ve Süreci

• Teslim edilen makalelerin yayına kabulüne yönelik değerlendirmelerde şu kriterler dikkate alınır:
a) Çalışmanın bilimsel ve özgün olması; alana katkıda bulunması
b) Çalımanın ele aldığı konunun temel kaynaklarına dayanması
c) Konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların taranmış olması
d) Çalışmada kullanılan dil ve üslûbun akademik teamüllere uygun olması
e) Alanla ilgili terminolojinin yerinde ve doğru kullanılması
f) Makalenin amaç ve içeriğine bağlı olarak, makalede bir tez ve bu tezi destekleyen argümanların olması
• Yayınlanması talebiyle MÜİF Dergisi’ne teslim edilen yazıların biçim ve içerik yönünden ön-incelemesi editörler kurulunca yapılır. Bu inceleme sonucunda Kurul, yazıların hakemlenip hakemlenmeyeceği konusunda karar verir. Hakemlenmesi uygun görülmeyen yazılar, Kurul tarafından reddedilir. Hakemlenmesi yönünde karar verilen yazılar ilk aşamada üç hakem görüşüne arz edilir.
Gelen rapora göre son kararı Editörler Kurulu verir. (Gerekli görüldüğü takdirde, üçüncü hakeme başvurmaksızın MÜİF Dergisi Yayın Kurulu nihai kararı verme hakkına sahiptir).
c) Hakemlerden birisi, “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” raporu verirse, yazı gerekli düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilir ve düzeltmelerden sonra gelen haliyle makale, gerekirse, nihaî değerlendirmeyi almak için tekrar ilgili hakemin/hakemlerin görüşüne sunulur.
d) Onaylanan makaleler, HÜİFD formatına uygun hale getirilmesi için yazara gönderilir.
e) Editörler Kurulu, Dergi’nin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla yazıların imla vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
f) Yazıların nihai versiyonları son okumaya tabi tutulur ve yayıma hazırlanır.

Yazıların Teslimi

• Teslim edilecek yazılar elektronik ortamda yayın talebini beyan eden bir e-posta mesajına eklenti olarak Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ilahiyatdergi@hakkari.edu.tr adresine veya DergiPark sistemi üzerinden Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi “Makale Gönder” yönlendirmesi yoluyla gönderilmelidir.
• Yazarın adı veya yazarla ilgili herhangi bir bilgi, makalenin ilk sayfası dahil hiçbir yerde (ör. dipnotlarda yazarın, kimliğini açık edecek şekilde kendine atıf yapması gibi) belirtilmemelidir.
• Bunun yerine, makaleyle birlikte teslim edilmek üzere hazırlanacak ek bir WORD belgesinde aşağıdaki bilgiler verilmelidir.
Makalenin başlığı,
Yazarın adı, soyadı,
Kurum ilişkisi,
Telefon numaraları (iş ve cep telefonu),
Yazışma adresi (lütfen posta kodunu belirtiniz!) ve
E-posta adresi
• Gönderilen yazılar Microsoft Office Word  programında Garamond fontu ile 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralıklı; dipnotlar aynı karakterle 10 punto büyüklüğünde ve bir satır aralığıyla yazılmalı, paragraf başlangıçları soldan 1.25 cm olmalı ve dosya .doc veya .docx formatında kaydedilmelidir. Kenar boşlukları sayfanın her yanından 2.5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
• Yazılar Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ilkelerine göre düzenlenmiş ve makale yazım ilkelerine göre biçimlendirilmiş olmalıdır.