Etik İlkeler ve Yayın Politikası
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN AHLAKI VE YAYIN İSTİSMARINA DAİR BEYANNAME
Bu beyannamedeki HÜİF kısaltması Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne, HÜİFD kısaltması Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne işaret etmektedir. HÜİFD, HÜİF tarafından yayınlanan akademik bir dergidir. Yayınlanan bir yazının içeriği, zorunlu olarak HÜİF’nin veya HÜİFD’nin görüşlerini yansıtmaz.
YAYINCININ GÖREVLERİ
 • Yayınlama İlkeleri: HÜİFD, yılda bir kez yayınlanan ulusal akademik ve hakemli bir dergidir. HÜİFD Editörler Kurulu periyodik olarak toplanır. Teslim edilen makaleler, önce HÜİFD Editörler Kurulu tarafından ön-değerlendirmeye tabi tutulur. Hakemlenmeye uygun bulunan makaleler hakem görüşüne arzedilerek üç hakeme gönderilir ve en az iki hakemden olumlu görüş alınırsa, hakemlerce teklif edilen düzeltme ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi halinde yayınlanır. 
 • Gönderilecek olan makalelerin intihal raporunun maksimum sınırının %20 olması beklenmektedir. Bu sınırı aşan makalelerin kabulu söz konusu değildir.
 • Dürüstlük ve Tarafsızlık: Yayın için gönderilen makaleler, tamamen akademik ve bilimsel kıstaslara göre değerlendirilir. Makalelerin değerlendirilmesinde yazarların cinsiyet, din, ırk, etnik köken, vatandaşlık, siyasi görüşleri, kurumsal ilişkileri hiçbir şekilde kıstas olarak kullanılmaz.
 • Gizlilik: Editöryal ekip, teslim edilen makaleler hakkında yazar, hakemler, muhtemel hakemler ve editöryal üyeler dışında hiç kimseye bilgi vermez.
 • İfşa ve Çıkar Çatışması: HÜİFD’ye teslim edilen ve fakat yayınlanmayan makalelerin içerikleri, yazarların rızası olmaksızın, editör ve Editörler Kurulu üyeleri tarafından kullanılamaz.
HAKEMLERİN GÖREVLERİ
 • Editöryal Karar Sürecine Katkı: Teslim edilen makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına HÜİFD Editörler Kurulu tarafından karar verilmesinde hakem görüşleri oldukça büyük bir katkı sunar. Hakemlerin revizyon talepleri yazarlara iletilir ve makalenin akademik niteliğinin artırılmasında yardımcı olunur. Ancak HÜİFD Editörler Kurulu, bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair kararı kendi uhdesinde bulundurur. Editörler Kurulu’nun HÜİFD yayın kriterlerine göre yeterli görmediği revizyon, makalenin reddedilmesine gerekçe olabilir.
 • Dakiklik: Makale değerlendirmede hakemlere 15 gün süre verilir. Fakat ilave süre isteyen hakemlere, derginin yayın aciliyeti ölçüsünde ek süre verilebilir. Değerlendirmesi için kendisine tevdi edilen makaleyi değerlendirme hususunda ehliyetli olmadığını düşünen hakemler veya kendisine verilen süre içerisinde değerlendirmeyi yetiştiremeyeceğini düşünen hakemler, bu durumu zaman geçirmeksizin HÜİFD editörüne bildirmelidir.
 • Gizlilik: Hakemlere değerlendirme için sunulan makaleler mahrem bir emanet olarak kabul edilmelidir. HÜİFD Editörler Kurulu’nun izni ve rızası dışında makale başkalarıyla paylaşılmaz ve tartışma konusu edilemez. Yayınlanmamış makalelerin içerikleri yazarın izni olmaksızın hakemlerin kendi çalışmalarında kullanılamaz.
 • Tarafsızlık Standartları: Hakem değerlendirmeleri objektif ve yapıcı olmalı, yazının akademik yeterliliğini esas almalıdır. Yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler uygun görülmez. Hakemler yaptıkları değerlendirmeleri destekleyecek açıklamalar ve argümanlar sunmalıdır. Hakemlik sürecinde yazılar ilmilik, tutarlılık, terminoloji kullanımı, dil ve üslup, başlık-muhteva uyumu gibi açılardan tahlil edilmelidir. HÜİFD hakem raporlarında açık ve anlaşılır ifadeler kullanılmasını gerekli görerek, kanaat oluşturmayan ve şahsileştirilmiş değerlendirmeler ile gerekçelendirilmemiş onay ve redleri değerlendirmeye almaz ve bu durumdaki yazıları yeniden hakemler.
 • Kaynakların Belirtilmesi ve Muhtemel İntihallerin Belirlenmesi: Hakemler, değerlendirmeye aldıkları makalelerde yazarlar tarafından iktibas edilmeyen çalışmaları belirlemelidirler. Bir şekilde zikredilmemiş olan ifadelere, gözlemlere veya argümanlara dikkat çekilmelidir. Hakemler bu çerçevede değerlendirilen makaleyle daha önce yayınlanmış bir eser arasında bulunabilecek benzerliklere veya örtüşmelere editörün dikkatini çekmelidirler.
 • İfşa ve Çıkar Çatışması: Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgiler ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler rekabet, işbirliği veya başka türlü bir şekildeki bir ilişki dolayısıyla, değerlendirdiği makaleyle ilişkisi bulunan yazarlar, şirketler, kurumlar vs. ile yaşanabilecek çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.