Bilimsel Çalışmalar
Bilimsel Çalışmalar
 
Tezler :
 
Kızılkaya Oktay, Yüksek Lisans, “LDL Kolesterolün Yapay Sinir Ağları ile Tahmini” Akdağ Yaşar, Yüksek Lisans, “Sağlık Harcamalarının Hayatın Kalitesine Yaptığı Etkinin Ölçülmesi: Denizli Örneği” Börü İsmail Ercan, Yüksek Lisans, “The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy” Tuncer Çağla Pınar, Yüksek Lisans, “Popüler Kültür ve Milliyetçilik: Komplo Kitapları”
 
Kitaplar :
Çağla Pınar Tunçer,“Yazılı basında mit’in tekrarı ve “içe” sallanan bayrak”, Medyada Gerçekliğin inşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, edt. İsmet Parlak, Çizgi Kitabevi, 2009. Çağla Pınar Tunçer, “Medyada Alevi Kimliğinin Temsili” Işik, Hayriye, and Yaşar Akdağ. "The Analysis of Health Care Expenses of Turkey between 1990-2012." Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry(2015): 28 (Chapter:17).
 
Makaleler:
 
Akdağ Y., Öz E., “Yeni Bir Finansal Araç: Varant ve Vergilendirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Ekim, 2010 Akdağ Yaşar, Tekin Ahmet, “Belçika, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda’nın Vergi Harcamaları Gelişimi”, AKU, İİBF Dergisi, Cilt. XV- Sayı 2, Aralık 2013 İsmet Parlak- Çağla Pınar Tunçer, “The Reproduction of the Nationalist Value in the Turkish Printed Media”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, 54-83 (Bahar 2009) Egeli, H, Mehmet DAĞ, “Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı:163, Yıl:2012. Okan Netek, Mehmet DAĞ, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkim Mekanizması Olarak OECD Model Vergi Anlaşması, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:386, Yıl:2013. Okan Netek, Mehmet DAĞ, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkim Mekanizması Olarak Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:387, Yıl:2013. Egeli, H., Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Orta Vadeli Harcama Sisteminin Bütçe Uygulamalarına Yansımaları: Ampirik Bir Analiz”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:585, Yıl:2013. Yontar,İ.G. Mehmet DAĞ, ” Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Türkiye’de Mali Özerklik, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Sayı:10, Yıl:2014. Yergin, H.,Mercan, M.ve Yılmaz, Ö.(2014), “Türkiye-AB (15 Ülke) Arasındaki Dış Ticaret ve Gümrük Birliği’nin Marjinal Endüstri-İçi Ticarete Etkisi ve Endüstri-İçi Ticaretle Karşılaştırılması”,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18(3): 367-382. Yergin, H., Erol, A. And Mercan, M.(2013), “Socio-Economic Effects Of Sodes Projects: TheCase Of Hakkari”,InternationalJournalofEconomicsandFinanceStudies, 5(1), 180-191. Yergin, H.,Mercan, M. ve Erol, A. (2012), “Türkiye İsrail İlişkilerinin Ekonomi Politik Analizi”,Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2): 153-163. Erol, A., Yergin, H. veMercan, M. (2012), “Üniversite Öğrencileri Arasında Gelir Düzeyi ile Ekonomik Politik Tercihler Arasındaki İlişki: Hakkari Örneği”,Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi,4(1): 1-10. Erol, A., Yergin, H. veMercan, M. (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinin Belirleyicileri: Hakkâri Örneği”,Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2): 1-10.
 
Bildiriler:
 
Kızılkaya Oktay , Söyler Hasan“Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini” Kaynar İhsan Seddar, “Demokrat Parti’nin Ekonomi Politiği”, Siyasi İlimler Türk Derneği XI. Lisansüstü Konferansı, 9 Kasım 2013, ODTÜ, Ankara Kaynar İhsan Seddar, “Zenginliğin Kaynakları, Yeni Zenginler ve Yoksulluk”, 3. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (ICOPEC 2011), 15-17 Eylül 2011, Kocaeli Kaynar İhsan Seddar, “The Role of Mule in Anatolian economy from 19th century Ottoman Empire to the Early Republic Era in Turkey”, WOCMES 2014 – Dünya Orta Doğu Çalışmaları Kongresi, 18-22 Ağustos 2014, ODTÜ, Ankara, Türkiye. Kaynar İhsan Seddar, “Kültürel Bir Değer Olarak “Samsun Pidesi”nin Tarihsel Kökeni”, III. Uluslararası Canik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 24-26 Ekim 2013, Samsun Kaynar İhsan Seddar, “Çene Suyu’nun Tarihi”, Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Kocaeli, 2014 Çağla Pınar Tunçer- Nahide Konak, “Çevre Söylemi”, 7. Karaburun Bilim Kongresi, 2012 Rasim Özgür Dönmez- Ayşe Kaya- Çağla Pınar Tunçer, "Yeni Bir Kamusal Alana Doğru: Devrimden Yaşam Dünyasına", Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 10-13 Mayıs 2010 ALTUN, A. ,?"Defence Expenditures in the Middle East from September 11 to the Arab Spring" , Middle Eastern Congress on Politics and Society, 9-11 Ekim 2012, Sakarya ALTUN, A. ,?"Marksizm ve Ekoloji", I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bildiriler Kitabı, 29 Haziran-01 Temmuz 2012, Konya, ss. 183-193 ALTUN, A. ,?"Değişen Ortadoğu’nun Yeni Güvenlik Algılamasında Silahlanma ve Savunma Harcamaları", II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bildiriler Kitabı, 6-8 Mayıs 2013, Bursa, ss. 423-435. Yergin, H., Erol, A.and Mercan, M.(2013), “Socio-Economic Effects of Sodes Projects: The Case of Hakkari”, International Conference on Economics and Finance (ICEF), 25-28 April 2013, İzmir/Turkey, p:IcefProgram 6.(Sözlü Sunum) Yergin, H., Erol, A. veMercan, M.(2013), “Kaderci Yaklaşımın Doğudaki Yoksulluk Üzerine Etkileri”,11th. International Conference on KnowledgeEconomyandManagement, 27-30November2013,Universityof Malta, Valletta, Malta, p:1-7. Kızıltan, A., Yergin, H. veMercan, M.(2011), “Dolarizasyon Çerçevesinde Finansal Terim “Original Sin” in Gelişen Piyasalar Bakımından İncelenmesi”, International Congresson Knowledge, Economy&Management(Beykon), 23-25 June 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, p:2006-2014. Peker, O., Göçer, İ. veMercan, M.(2011), “Türkiye’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi:EkonometrikBir Analiz”,12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu-(EYİ), 26-29 May 2011, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, p:438-445. Yergin, H. veMercan, M.(2011), “Türkiye-AB (15 Ülke) Arasındaki Dış Ticaret ve Gümrük Birliği’nin Marjinal Endüstri-İçi Ticarete Etkisi, Endüstri-İçi Ticaretle Karşılaştırılması ve Alternatif Endeks”,12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu-(EYİ), 26-29 May 2011, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, p:223-232. Peker, O., Göçer, İ. veMercan, M.(2011), “İhracat, Yabancı Doğrudan Yatırım ve İşsizlik: Türkiye Örneği”,Anadolu International Conference inEconomics, (EconAnadolu2011),15-17June2011, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, p:T2H-1-16. Yergin, H.,Mercan, M.ve Erol, A. (2012), “Türkiye İsrail İlişkilerinin Ekonomi Politik Analizi”,II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO),28 Nisan 2012, İzmir, Türkiye.(Sözlü Sunum) Erol, A., Yergin, H. veMercan, M.(2012), “Üniversite Öğrencileri Arasında Gelir Düzeyi ile Ekonomik Politik Tercihler Arasındaki İlişki: Hakkari Örneği”,II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), 28 Nisan 2012, İzmir, Türkiye.(Sözlü Sunum) Erol, A.,Yergin, H. veMercan, M.(2012), “Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinin Belirleyicileri: Hakkâri Örneği”,II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), 28 Nisan 2012, İzmir, Türkiye.(Sözlü Sunum).
 
Kitap Tanıtım Yazısı:
 
Kaynar İhsan Seddar, “Yıkıcı bir ekonomi bu...”, 2 Aralık 2011, Sayı 559, Radikal Kitap Eki Kaynar İhsan Seddar, “Sosyal Sermaye, Ekonomi Politik ve Sosyal Bilimler”, 20 Ekim 2011, Sayı 1131, Cumhuriyet Kitap Eki