Yönetmelik

Yönetmelik
7 Mayıs 2019 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30767
YÖNETMELİK
 
Hakkari Üniversitesinden:
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (HAK-BİYOM): Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülkemizin biyolojik zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların belirlenmesi, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi, onlardan sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli şekilde yararlanmak; biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerinde bulunmak.
b) Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve uygun bir şekilde paylaşımını sağlamak.
c) Ülkemizin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, müze, arboretum, sera ve gen bankası kurmak, amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgemizin ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini oluşturan habitatların, canlı türlerinin, genetik kaynakların tanımlanması, korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve taraf olunan ulusal ve uluslararası anlaşmaların yerine getirilmesinde rol almak ve Türkiye’de biyolojik çeşitlilik çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.
b) Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri konusunda araştırma projeleri yapmak, konu ile ilgili mercileri teşvik etmek ve yönlendirmek, koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini artırmak ve Türkiye’nin biyolojik zenginlik veri tabanlarını geliştirmek.
c) Doğal çevremizin ve biyolojik zenginliklerimizin saptanması, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda geziler, toplantılar, yaz okulları ve kurslar düzenlemek.
ç) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel her türlü dokümantasyonu sağlamak, kamudaki eğitim eksikliğinin giderilmesi, bilginin güncellenmesi ile biyolojik çeşitlilik konusunda kamu kuruluşları ve Üniversite arasında işbirliğini artırmak.
d) Yurt dışında ve yurt içinde biyolojik çeşitlilik ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri aktarmak ve bu konulara ilişkin yayınlar hazırlamak ve panel, kongre, konferans ve bunun gibi toplantılar düzenlemek, temsilci ve/veya konuşmacı getirmek ve yollamak.
e) Doğal alanlarda yaşayan canlı türlerinin, biyoteknolojik gelişmelerde genetik kaynak olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bulunmak.
f) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezleri yanında, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak biyolojik çeşitlilikle ilgili tüm konularda yardımcı olmak.
g) Doğal çevremizin ve biyolojik zenginliklerimizin saptanması, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için danışmanlık hizmeti vermek.
ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun olan diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve yayınlar yapmış, ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
 (2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektöre sunar. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman, yardımcısı kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.  Bu durumda Rektör tarafından yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaları düzenli bir şekilde yürütmek.
b) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olmak.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
e) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Merkezin amaçlarının gerektirdiği konuda uzman olan, tam gün çalışan ve Müdürün önereceği altı öğretim elemanı adayı arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oy kullandığı tarafın görüşü çoğunluk görüşü sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında çalışacak öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektöre sunmak.
d) Araştırma ve uygulama projelerini, burs, kurs ve eğitim önceliklerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek.
e) Üniversite dışı kamu ve özel kurum kuruluşları ile yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.
f) Üniversite birimleri ve öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.
g) Biyolojik çeşitlilik konusunda yapılan ve Merkeze başvuran çalışmalardan teşvike layık olanları belirlemek ve Merkezin bütçe olanaklarını da dikkate alarak, belirli yıllarda verilecek teşvik ödülünün miktarını ve sayısını saptamak.
ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Demirbaş ve araç-gereçler
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
(2) Merkez tarafından yapılacak biyoçeşitlilik araştırmalarında kullanılacak araç ve yakıt Üniversite tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.