Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çağrısı

23.03.2022
2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
(2021-1-TR01-KA131-HED-000003326)
(2022-1-TR01-KA131-HED-000057550)
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ ÇAĞRISI
 
2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Değişim Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak; başvuru, seçim ve yerleştirme iş¸ ve işlemleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan E-Devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütecektir.
 
 
ERASMUS TAKVİMİ
TARİH
 
AÇIKLAMA
08 Nisan 2022
 
22 Nisan 2022 Saat 17.00
Başvuru Başlangıcı
 
Son Başvuru Tarihi
Başvurular, E-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.
22 Nisan 2022
Yabancı Dil Sınavına girecek adayların duyurulması
Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasından duyurulacaktır.
26 Nisan 2022
Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavı
Yazılı Sınav Saati: 10.00
Sözlü Sınav Saati: 14.00
Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.
28 Nisan 2022
Asil ve Yedek adayların duyurulması
Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfada duyurulacaktır.
13 Mayıs 2022
Feragat Dilekçelerinde Son Başvuru Tarihi
Programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrenciler, Dış İlişkiler Ofisine müracaat ederek feragat dilekçelerini teslim edeceklerdir.
 
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.
 
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.
 • Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir.
Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:
 • Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
 • Yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
 • Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
 • Ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik
 • Araştırma enstitüleri
 • Vakıflar
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
 • Kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
 • Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 • Yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)
 • AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.
NOT: Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; 2021 Sözleşme Dönemi El Kitabı’ndaki “staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez ve öğrenciler seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.” ibaresi gereğince staj yapacakları kurum veya işletmelerden 15 Haziran 2022 tarihine kadar davet mektubu alması ve evraklarını Erasmus+ Ofisine teslim etmesi gerekmektedir. Zamanında davet mektubu getirmeyen öğrencilerin yerine listedeki bir sonraki öğrenci için işlemler başlatılacaktır. Yedekten asil aday hakkı kazanan öğrenciler ise 18 Temmuz 2022 tarihine kadar davet mektubu alması ve evraklarını Erasmus+ Ofisine teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra ibraz edilecek evraklar dikkate alınmayacak ve öğrenci hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Hakkâri Üniversitesi bünyesinde eğitim kademelerinin (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans) herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olması.
 2. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ACTS kredi yükü olması (Dönemlik 30 ACTS)
 • Önlisans ve Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Yüksek lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
NOT: Öğrenim ve Staj Hareketliliğine Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramaz.
NOT: (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
 
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KONTENJAN TABLOSU:
Toplam Kontenjan Sayısı: 10
AKADEMİK BÖLÜMLER
KONTENJAN SAYISI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1
Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği
1
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği
1
Eğitim Fakültesi-Diğer Bölümler
1
İ.İ.B.F.
1
İlahiyat Fakültesi
1
Mühendislik Fakültesi
1
Çölemerik Meslek Yüksekokulu
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1
Yüksekova Meslek Yüksekokulu
1
 
STAJ HAREKETLİLİĞİ KONTENJAN TABLOSU:
Toplam Kontenjan Sayısı: 2
AKADEMİK BÖLÜMLER
KONTENJAN SAYISI
Tüm Akademik Bölümler
2

NOT-1: Değerlendirme sonucunda kontenjan ayrılan Enstitü/Fakülte/MYO’lardan başvuru olmaması veya başvuran adaylardan yazılı sınav barajını yeterli sayıda adayın geçememesi durumunda, söz konusu kontenjanlar bölüm gözetmeksizin diğer bölümler içerisinde en yüksek puanlı adaya aktarılacaktır.
NOT-2: Kontenjan ayrılan her akademik bölüm için asil ve yedek adaylar, kendi bölüm kategorisinde değerlendirmeye alınacaktır.
NOT-3: Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Onaylı Güncel Transkript
 • Yabancı Dil Belgesi (İsteğe Bağlı)
 
SEÇİM VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
2022-2023 Akademik Yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik Not Ortalamasının %50’si hesaplanacaktır.
 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği seçimleri esnasında gidilen kurumun/eğitim programının eğitim dilinden yabancı dil sınavına girme şartı aranacak olup bu kapsamda, öğrencilerimiz İngilizce ve/veya Almanca dillerinde yapılacak olan sınavlardan birine girebilecektir.
 • Sınav uygulaması, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak ve yüz yüze yapılacaktır.  Yabancı Dil Yazılı Sınavını geçme barajı 60’tır. Yazılı Sınav barajını geçen adaylar Sözlü Sınava katılabileceklerdir. Erasmus+ Nihai puan barajı da 60’tır. Toplamda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak sıralamaya girebilecektir.
 • Öğrenci başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:
  • Akademik Not Ortalaması : %50
  • Yabancı Dil Puanı              : %50 (%75 Yazılı+%25 Sözlü)
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10
 • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
 • Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne) -10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
NOT: YDS, TOEFL, YÖKDİL vb. eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınav puanı olan öğrencilerin belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil yazılı puanı olarak kabul edilecektir.
 
ÖNEMLİ NOTLAR
 • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı üniversiteler listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait web sayfasından ulaşabilirsiniz. (https://www.hakkari.edu.tr/erasmus/Anasayfa).
 • Başvurabileceğiniz üniversiteler arasında yer almasına rağmen, bazı üniversitelerde bölümünüzün birebir karşılığı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, karşı üniversitede alabileceğiniz derslerle ilgili bilgiyi üniversitenin internet sayfasından veya Bölüm Erasmus Koordinatörünüze danışarak araştırınız.
 • Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
 • Sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde feragat dilekçeleri alınacaktır. Zamanında feragat dilekçesi verilmemesi durumunda bir sonraki öğrenci seçiminde ilgili adayın nihai puanından 10 puan düşürülecektir.
 
GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Ülke Grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup Ülkeler
Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,
Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç,
Portekiz, Yunanistan
600
750
3. Grup Ülkeler
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye
450
600