Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çağrısı

06.04.2021
2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR DÖNEMİ
(2019-1-TR01-KA103-066585)
(2020-1-TR01-KA103-087754)
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çağrısı
 
2021-2022 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Dönemi Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak başvurularını online sistem üzerinden yapması gerekmektedir.
 
ERASMUS TAKVİMİ
 
TARİH
 
AÇIKLAMA
22 Nisan 2021
 
07 Mayıs 2021
Başvuru Başlangıcı
 
Son Başvuru Tarihi
Başvurular, Dış İlişkiler Ofisine ilgili dokümanlar (başvuru formu, transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi) ile birlikte online yapılacaktır.
10 Mayıs 2021
Yabancı Dil Sınavına girecek adayların duyurulması
Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasından duyurulacaktır.
17 Mayıs 2021
Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı
Sınav Saati: 16:00
Sınav online sistem ile düzenlenecektir.
18 Mayıs 2021
Asil ve Yedek öğrencilerin duyurulması
Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfada duyurulacaktır.
18 Mayıs 2021
 
21 Mayıs 2021
Sonuçlara itiraz Sınav sonuçlarına ve nihai sonuçlara itirazı olan öğrencilerin Erasmus+ Ofisine dilekçe ile başvurularının alınması
25 Mayıs 2021
Feragat Dilekçelerinde Son Gün
Programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrenciler, Dış İlişkiler Ofisine müracaat ederek feragat dilekçelerini teslim edeceklerdir.
 
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.
 • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.
 
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.
 • Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )
 • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir.  Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
NOT: Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; 2019-2020 Sözleşme Dönemi El Kitabı’ndaki “staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez ve öğrenciler seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.” ibaresi gereğince staj yapacakları kurum veya işletmelerden 15 Haziran 2021 tarihine kadar davet mektubu alması ve evraklarını Erasmus+ Ofisine teslim etmesi gerekmektedir. Zamanında davet mektubu getirmeyen öğrencilerin yerine listedeki bir sonraki öğrenci için işlemler başlatılacaktır. Yedekten asil aday hakkı kazanan öğrenciler ise 16 Temmuz 2021 tarihine kadar davet mektubu alması ve evraklarını Erasmus+ Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Hakkâri Üniversitesi bünyesinde eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans) herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olması.
 2. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ACTS kredi yükü olması (Dönemlik 30 ACTS)
 3. a) Önlisans ve Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
      b) Yüksek lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
       4. Öğrenim ve Staj Hareketliliğine Hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramaz.
 
NOT: (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
 
KONTENJAN TABLOSU: (Öğrenim Hareketliliği)
Toplam Kontenjan Sayısı: 10
AKADEMİK BİRİMLER
KONTENJAN SAYISI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
1
Eğitim Fakültesi
3
Mühendislik Fakültesi
1
İ.İ.B.F.
1
İlahiyat Fakültesi
1
Çölemerik Meslek Yüksekokulu
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1
Yüksekova Meslek Yüksekokulu
1
 
KONTENJAN TABLOSU: (Staj Hareketliliği)
Toplam Kontenjan Sayısı: 2
AKADEMİK BİRİMLER
KONTENJAN SAYISI
MYO ve Tüm Fakülteler
2

NOT-1: Değerlendirme sonucunda kontenjan ayrılan Enstitü/Fakülte/MYO’lardan başvuru olmaması, başvuran adaylardan yazılı sınav barajını yeterli sayıda adayın geçememesi veya ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda, söz konusu kontenjanlar diğer birimlere ayrılan kontenjanlara puan sıralamasına göre dağıtılacaktır.
NOT-2: Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Fotoğraflı Aday Öğrenci Başvuru Formu (1 Adet)
 • Onaylı Güncel Transkript (1 Adet)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 • Onaylı Öğrenci Belgesi (1 Adet)
NOT: Aday Öğrenci Başvuru Formu Dış İlişkiler web sitesinden temin edilebilir.
 
SEÇİM KRİTERLERİ
2021-2022 Akademik Yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik Not Ortalamasının %50’si hesaplanacaktır.
 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği seçimleri esnasında gidilen kurumun/eğitim programının eğitim dilinden yabancı dil sınavına girme şartı aranacak olup bu kapsamda, öğrencilerimiz İngilizce ve/veya Almanca dillerinde yapılacak olan sınavlardan birine girebilecektir.
 • Yabancı Dil Sınavını geçme barajı Almanca/İngilizce Öğretmenliği bölümleri için 55, diğer tüm bölümler için 40’tır. Yazılı Sınav barajını geçmeyen adayların puanı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Erasmuns+ Programı öğrenci başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:
  • Akademik Not Ortalaması : %50
  • Yabancı Dil Puanı              : %50
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulaması yapılacaktır.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne -10 puan azaltma uygulanır.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, YÖKDİL puanı olan öğrencilerin belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak kabul edilecektir.
 
ÖNEMLİ NOTLAR
 • 2019-1-TR01-KA103-066585 ve 2020-1-TR01-KA103-087754 numaralı projelerin sözleşme süreleri 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacaktır. Bu nedenle, öğrenciler sadece 2021-2020 Akademik yılı Güz dönemi için Erasmus+ faaliyetinden yararlanabilecektir. Covid-19 salgını nedeniyle 2020-1-TR01-KA103-087754 numaralı sözleşmesinin süresinin uzatılması durumunda mevcut hibemiz kapsamında bazı hareketlilikler Güz+Bahar dönemlerini kapsayacak şekilde düzenlenebilecektir. Buna dair kesin bilgi daha sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.
 • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı Üniversite listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait web sayfasından ulaşabilirsiniz. (https://www.hakkari.edu.tr/erasmus/Anasayfa).
 • Başvurabileceğiniz üniversiteler arasında yer almasına rağmen, bazı üniversitelerde bölümünüzün birebir karşılığı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, karşı üniversitede alabileceğiniz derslerle ilgili bilgiyi üniversitenin internet sayfasından veya Bölüm Erasmus Koordinatörünüze danışarak araştırınız.
 • Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
 • Sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde feragat dilekçeleri alınacaktır. Zamanında feragat dilekçesi verilmemesi durumunda bir sonraki öğrenci seçiminde ilgili adayın nihai puanından 10 puan düşürülecektir.
 
GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Hayat
Pahalılığına Göre
Ülke Grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,
500
600
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye
300
400