Sıkça Sorulan Sorular

Hakkari Üniversitesine Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki başvurunuzu dört şekilde yapılabilirsiniz.
 1. https://hakkari.edu.tr/bilgiedinme sayfamızdaki online başvuru menüsünden size uygun online formu doldurarak
 2. https://hakkari.edu.tr/bilgiedinme/Sayfa/9292/ornek-basvuru-formlari adresinden size uygun olan formu indirip doldurarak veya okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe ile
  1. Elden
  2. Faks
  3. E-Posta
 
Hakkari Üniversitesi birimlerinden 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvurunuzu Bilgi Edinme Birimimize veya talep edileceğiniz bilgi belgenin bulunduğu birime doğrudan yapabilirsiniz. 
Buna göre Eğitim Fakültesinden talep edileceğiniz bir bilgi belge için Eğitim Fakültesi Dekanlığına, Rektörlüğü bağlı idari birimlerden talep edileceğiniz bir bilgi için ise ilgili birime başvurmanız gerekmektedir. Üniversitemiz birimleri kendilerine yapılan başvuru başka bir birimi ilgilendiren konularda kendilerine yapılan başvuruları ilgili birime gönderir ve durumu başvurana bildirir.
 
 
 1. Bilgi edinme başvurusunda başvuru sahibi Gerçek kişi ise,
  1. Başvuru sahibinin adı ve soyadı
  2. İmzası
  3. Oturma yeri veya iş adresini
 2. Bilgi edinme başvurusunda başvuru sahibi Tüzel kişi ise,
  1. Tüzel kişinin unvanı
  2. Adresi
  3. Yetkili kişinin imzasını,
  4. Yetkili Kişinin Yetki belgesi
 3. İstenen bilgi veya belgenin ne olduğunun açık izahı
Bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususları dilekçizde belirtilmenizde fayda vardır.
Aşağıdaki kurum ve kuruluşlara 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi belge talep edebilirsiniz;
 
 • Merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları.
 • Köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketleri.
 • T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşları.
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
Bilgi edinme başvurunuz, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
Burada  bilgi ve belgenin ne olduğu çok önemli olup, her iki kavram da kanunda açıklanmıştır. Kanunun üçüncü maddesinin (c ) ve (d) bendinde yapılan tanımlar şu şekildedir:
 
Bilgi : Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu kanun kapsamındaki her türlü veri.
Belge : Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları."
 
Yukarıda yer alan bilgi ve belgenin tanımlarında da görüleceği üzere kamu kurumlarının ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken her türlü bilgi ve belgeyi bu kapsamda ilgili kurumlardan isteyebilirsiniz.
 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında genel olarak devletin güvenliğine, emniyetine, ülkenin ekonomik çıkarına, kişinin çalışma hayatına ve mesleki onuruna ilişkin olan bu konudaki istisnalar kanunda sayılmış olup, bu bilgi ve belgeleri talep edemezsiniz. bu belgeler kanunun 4. bölümünde (15 - 27 md.) belirtilmiştir. bu belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 1. Açıklanması hâlinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler.
 2. Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler.
 3. Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler.
 4. Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olan ve açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; suç işlenmesine yol açacak, suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek bilgi ve belgeler.
 5. Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, nitelikteki bilgi veya belgeler.
 6. Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler.
 7. Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler.
 8. Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgi belgeler.
 9. Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır
 10. Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler. (Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır)
 11. . Tavsiye ve mütalaa talepleri
 
 
Başvurunuzda talep ettiğiniz bilgi veya belgeye erişiminiz on beş iş günü içinde sağlanır. Ancak istediğiniz bilgi veya belgenin, başvurduğunuz birim dışında bir birimden sağlanması; başvurunuz ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvurunuz içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişiminiz otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi size on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
 
 

Bir belgenin örneğinin tarafınıza verilmesini gerektiren bir talebiniz varsa ilgili belgenin onaylı bir kopyası tarafınıza ulaştırılacaktır.
 1. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün değilse veya kopya çıkarılması aslına zarar verecekse)
  1. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemeniz ve not alabilmesiniz,
  2.  Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesiniz,
  3. Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesiniz,
Sağlanacaktır.
 1. Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanacaktır.
Bilgi belge talebiniz neticesinde ilgili birim talep ettiğiniz bilgi veya belgeler için sizden bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. E-posta yoluyla verilecek cevaplarda da maliyet unsurlarıyla orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir.
Başvurunuz sonrasında erişiminizin sağlayacağı bilgi veya belgelerin, erişim maliyeti tutarı ve ödemeyi nereye yapılacağınız hakkında sizi, başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde bilgilendireceğiz. Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının size bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük süreler kesilir. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğinizi gösteren belgeyi sunmadığınız takdirde talebinizden vazgeçmiş sayılırsınız.
Kanun çerçevesinde bilgi edinme kapsamına girmeyecek bilgiler (Genel olarak devletin güvenliği, suç işlenme olasılığı ve özel hayatın gizliliği gibi) istisnalar dışında herhangi bir bilginin 15 gün içerisinde verilmemesi halinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itirazda bulunabilirsiniz. Kurul kararını en geç 30 gün içerisinde verecektir. Kurula itiraz, idarî yargıya başvurma süresinizi durdurur.
Başvuru dilekçenizde, internet sitemizden online form doldurarak veya internet sitemizdeki örnek formları indirip doldurarak yaptığınız başvuruda istediğiniz bilgi veya belgeler, yeterince açık ve anlaşılır değilse, Bilgi Edinme Birimimiz veya başvuruyu yaptığınız birim başvurunun hangi nedenlerle yeterince açık ve anlaşılır olmadığını başvuru size bildirebilir ve ek bilgiler sunmasını isteyebilir. Bu takdirde on beş günlük süre, belirtilen noksanlıkların tam olarak giderildiği tarihten itibaren başlar.

Daha önce yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler için bilgi edinme başvurusu yapmanız durumunda  belirtilen yollarla kamuoyuna açıklanmış veya kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda (internette) yayımlanmış kamunun erişimine açık bilgi veya belgelerin ne şekilde ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı size bildirilecektir.

Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce açıklanması halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten önce açıklanamaz, erişimi sağlanamaz.