Üniversitemiz 1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

11 Mayıs 2018
1.Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu sonuç bildirgesi, Üniversitemiz Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlandı.
Üniversitemiz ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen 1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu sonuç bildirgesi:
 
Üniversitemiz Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyuma 181 yerli ve yabancı akademisyen katılmış olup yüz yirmi beş adet makale sunulmuştur. Sempozyum, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ömer PAKİŞ tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Rektörümüz açılış konuşmasında kısaca şunlara değindi: “Bugün Hakkâri Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP)’nin ortak etkinliği ile düzenlenen, dünya düşünce tarihine büyük bir miras olarak kalacak olan 1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumunu gerçekleştireceğiz. Uluslararası Zap Havzası Sempozyumunun ana gayesi, tarih boyunca bu havzada oluşturulan kültür ve medeniyet kurumlarını ortaya çıkarmak, bu kurumlarda yetişmiş olan önemli şahsiyetleri tanımak, tanıtmak ve onların geleneğimiz ile düşünce dünyamıza olan katkılarını ve etkilerini tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda bölgede kurulmuş olan cami, medrese, tekke, kilise, manastır vb. dini ve ilmi merkezler, buralarda ortaya konulan dini, ilmi ve edebi çalışmalar ve bu gelenek içerisinde yetişmiş olan önemli dini, ilmi, edebi ve siyasi şahsiyetler gün yüzüne çıkarılmaya çalışılacaktır.” Açılış konuşmasının ardından açılış konferansına geçildi. Sempozyum sunumları iki ayrı salonda; Atatürk Kültür Merkezi ve Hakkâri Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonunda yirmi yedi oturum şeklinde sunulmuştur. 29 Nisan 2018 Pazar günü katılımcılarla Şemdinli/Nehri’ye bir gezi düzenlendikten sonra sempozyum sona erdi.
 
Sempozyumda genel olarak aşağıdaki konular ele alındı. 1- Zap havzasında eğitim kurumlarının ortaya çıkması ve gelişim süreci 2- Zap havzası medrese geleneği ve ilmi tedrisat 3- Zap havzası medreselerinde yetişen ilim adamları 4- Zap havzası medreselerinde yapılan ilmi çalışmalar 5- Zap havzasında dini kültürün gelişmesinde ulemanın yeri 6- Zap havzasında tasavvuf geleneği 7- Zap havzasında bulunan önemli tasavvuf- tarikat merkezleri 8- Zap havzasında yetişmiş olan önemli mutasavvıflar 9- Zap havzasında tasavvufi kültürün gelişmesinde mutasavvıfların yeri 10- Zap havzasında sanat, edebiyat ve mimari 11- Zap havzasında edebi gelenek 12- Cumhuriyet dönemi sonrası Zap havzası dini, ilmi ve edebi gelenek 13- Cumhuriyet dönemi sonrası Zap havzasında yetişmiş önemli ve meşhur şahsiyetler 14- Bu havzaya ait olup Emevi, Abbasi, Selçuklu, Zengi, Eyyubi, Memluk ve Osmanlı dönemlerinde İslam âleminin değişik bölgelerinde ilmi faaliyetini devam ettiren âlimler 15- Zap havzasında Hıristiyanlık/ Nesturilik kurumlarının ortaya çıkışı ve gelişim seyri 16- Zap havzasında yetişmiş olan Nesturi bilginleri 17- Zap havzasında dini sözlü gelenek Sempozyum neticesinde Zap Havzası ile ilgili geniş bir veri tabanı oluşturulmuştur. Sempozyumda sunulan 125 makale 1. Zap Havzası Uleması Sempozyumu bildiriler kitabı olarak yayımlanacak olup Üniversite ve Kütüphanelerin kullanımına sunulacaktır. Bundan sonra geleneksel olarak devam ettirilmesi düşünülen Zap Havzası ile ilgili sempozyumların daha tematik ve derinlemesine olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.