Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

17 Nisan 2017
2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme ve Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelimizin aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak Dış İlişkiler Ofisine (Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü) başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru Tarihleri: 19/04/2017-19/05/2017
Başvuru Yeri       : Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Kat:2 Dış İlişkiler Ofisi
 • Erasmus Ders Verme Hareketliliğinden, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda olan öğretim elemanları yararlanabilecektir.
 • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinden, İdari Personel ile Araştırma Görevlisi ve Uzman kadrosunda olan akademik personel yararlanabilecektir.
 • Kontenjanlar, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. 2017-2018 Akademik Yılı Personel Hareketliliği için;
Ders Verme Hareketliliği  :  7 personel
Eğitim Alma Hareketliliği : 4 personel
 
 • Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğine katılacak İdari Personel için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca İngilizce dilinde sınav düzenlenecektir. Akademik personelden Yabancı Dil Sınav Puanı çıktısı istenecektir.
 • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı Üniversite listesine, Hakkâri Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait (http://erasmus.hu.edu.tr/2534-ikili-antlasmalar.html) web sitesinden ulaşılabilir. Personel Ders Verme hareketlilikleri kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Personel Eğitim Alma hareketlilikleri için ise kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavının tarihi ve yeri ile Yabancı Dil Sınav sonuçları daha sonra Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait  (http://erasmus.hakkari.edu.tr) web sitesinde duyurulacaktır.
 • Değişim faaliyeti en erken 1 Haziran 2017 tarihinde başlar, en geç 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erer. (Karşı kurumdan alınacak davet mektupları belirtilen tarihler göz önünde bulundurularak talep edilmelidir.)
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanılabilir.
 • Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi azami 5 gün olarak planlanmalıdır. Buna ek olarak gidiş ve dönüş için 2 gün seyahat süresi hesaplanacaktır. 
 
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 
Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü olarak belirlenmiştir.
Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

***Aşağıdaki koşulları sağlayan ve ders verme/eğitim alma hareketliliği için başvuracak akademik ve idari personelimizin, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin, verecekleri derslerin ve alacakları eğitimlerin kabul edildiğine dair bir davet mektubu almaları beklenmektedir. 

PERSONEL EĞİTİM ALMA / DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU EVRAKLARI
 1. Başvuru Formu (Fotoğraflı)-Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
 2. Nüfus Cüzdanı Örneği
 3. Kurum Kimlik Kartı Fotokopisi
 4. KPDS/ÜDS/TOEFL/YDS/IELTS/YÖKDİL Yabancı Dil Belgesi (Akademik Personel İçin)

HAREKETLİLİĞE SEÇİLEN ADAYLARCA HAREKETLİLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI VE ERASMUS OFİSİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
 1. Misafir olunacak üniversiteden alınacak Davet Mektubu
 2. Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement-Teaching veya Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement-Training Belgesi
 3. Personel ile Yükseköğretim Kurumu arasında imzalanan Hibe Sözleşmesi
 4. T.C. Halk Bankası vadesiz EURO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Halk Bankası Şubesi olabilir)

DÖNÜŞTE ERASMUS OFİSİNE SUNULMASI GEREKEN BELGELER
 1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
 2. Çevrim içi AB Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak hareketlilikten faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.
 3. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)
 
DEĞERLENDİRME
Tüm başvurular Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünce alındıktan sonra, Başvurular “Erasmus+ Komisyonu” tarafından değerlendirilecek ve seçim sonuçları web sayfamızda ilan edilecektir.
Başvuruda bulunan personelin sunduğu Türkçe ve Yabancı dilde hazırlanmış  “Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement-Training / Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement-Teaching” ve Yabancı Dil durumları, Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulan “Erasmus Komisyonu” tarafından değerlendirmeye alınır. Komisyon tarafından, şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi esas alınarak aşağıda sunulan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilecek ve sonuçlar Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

HİBE DESTEĞİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde harcırah ve seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.


Bilgilerinize Sunulur.

İlgili Dokümanlar
Dosya Adı Önizle
Ders Verme Başvuru Formu
İndir
Eğitim Alma Başvuru Formu
İndir
Erasmus Personel Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri için
İndir
Hibe Desteği Hakkında Ayrıntılı Bilgi
İndir
Staff Mobility Agreement-Teaching (Ders Verme)
İndir
Staff Mobility Agreement-Training (Eğitim Alma)
İndir